Өнеркәсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы

Актінің түрі
Бұйрық
Нұсқау
Қабылдау күні
17.10.2013
Өзгерту күні
30.01.2015
Актіні қабылдаған орган
Қазақстан Республикасының Статистика жөніндегі агенттігі

      Ескерту. Күші жойылды - ҚР Ұлттық экономика министрлігі Статистика комитеті Төрағасының 30.01.2015 № 20 (алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін он күнтізбелік күн өткен соң қолданысқа енгізіледі) бұйрығымен.

      РҚАО-ның ескертпесі!
      Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 2) және 7) тармақшаларына сәйкес, БҰЙЫРАМЫН:
      1. Мыналар:
      1) «Өндірістік қуаттар теңгерімі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 1-қосымшасына сәйкес;
      2) «Өндірістік қуаттар теңгерімі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 2-қосымшасына сәйкес;
      3) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0301104, индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 3-қосымшасына сәйкес;
      4) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0301104, индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) осы бұйрықтың 4-қосымшасына сәйкес;
      5) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0311102, индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 5-қосымшасына сәйкес;
      6) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0311102, индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық) осы бұйрықтың 6-қосымшасына сәйкес;
      7) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны (коды 0321101, индексі 1-Ө, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 7-қосымшасына сәйкес;
      8) «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0321101, индексі 1-Ө, кезеңділігі айлық) осы бұйрықтың 8-қосымшасына сәйкес бекітілсін.
      2. Осы бұйрықтың 9-қосымшасына сәйкес Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі бұйрықтарының күші жойылды деп танылсын.
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті Заң департаментімен бірге заңнамада белгіленген тәртіппен:
      1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде мемлекеттік тіркеуді қамтамасыз етсін;
      2) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Әдiлет министрлігінде мемлекеттiк тiркелгеннен кейiн күнтiзбелiк он күн iшiнде бұқаралық ақпарат құралдарына ресми жариялауға жіберсін;
      3) Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында міндетті түрде жариялануын қамтамасыз етсін.
      4. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің Стратегиялық даму департаменті осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің құрылымдық бөлімшелеріне және аумақтық органдарына жұмыста басшылыққа алу үшін жеткізсін.
      5. Осы бұйрықтың орындалуын бақылауды өзіме қалдырамын.
      6. Осы бұйрық ресми жариялауға жатады және 2014 жылғы 1 қаңтардан бастап қолданысқа енгізіледі.

      Төраға                                     Ә. Смайылов

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасы
      Премьер-Министрінің Орынбасары –
      Қазақстан Республикасы
      Индустрия және жаңа технологиялар
      министрі
      Ә. Исекешев ______________
      2013 жылғы «____» ____________

      «КЕЛІСІЛГЕН»
      Қазақстан Республикасының
      Мұнай және газ министрі
      Ұ. Қарабалин ______________
      2013 жылғы «____» ____________

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2013 жылғы
7 тамыздағы
№ 177 бұйрығына 1-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 1 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 7 августа 2013 года
№ 177

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады

Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить
на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақытылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 0361104
Код статистической формы 0361104

Өндірістік қуаттар теңгерімі
Баланс производственных мощностей

ҚТ
БМ

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный период

жыл
год

Қызметкерлерінің санына қарамастан қызметтің негізгі және қайталама түрі «Өнеркәсіп» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын, жұмыс істейтіндердің санына қарамастан заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39), независимо от численности работающих.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25 наурыз.
Срок представления – 25 марта после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

 

1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) - область, город, район, населенный пункт


1.1 Аумақ коды Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрi - ӘАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)2. Мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные об использовании специализированных мощностей


Өнім түрлерінің атауы1
Наименование видов продукции

ӨӨСЖ бойынша өнім түрінің коды2
Код вида продукции по СКПП

Өлшем бірлігі Единицы измерения

Жыл басындағы қуат
Мощность на начало года

Есепті жылы өндірістік қуаттың өзгеруі
Изменение производственной мощности в отчетном году

Жыл соңындағы (1-баған+2-баған-7-баған) қуат
Мощность на конец года
(графа 1+ графа 2 -графа 7)

Есепті жылы қолданыстағы орташа жылдық қуат
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году

Есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны
Выпуск продукции или количество переработанного сырья в отчетном году

қуат тың артуы
увеличение мощнос ти

оның ішінде факторлар есебінен
из него за счет факторов

қуат тың азаюы
уменьшение мощности

жаңа кәсіпорындарды іске қосу ввод в действие новых пред приятий

жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту
расширение действующих предприятий

жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды қайта құру
реконструкция действующих предприятий

өзге де факторлар
прочие факторы

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
__________________________
1Мұнда және бұдан әрі – өнім атауы мен кодын берілген статистикалық нысанына қосымшаға сәйкес респондент толтырады
Здесь и далее – наименование и код продукции заполняется респондентом в соответствии с приложением к данной статистической форме
2Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) жіктеуіші
Здесь и далее – Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг), расположенный на интернет-ресурсе Агентства Республики Казахстан по статистике

3. Мамандандырылмаған қуаттарда, сондай-ақ нақты шығарылған өнімдер жобадағыдан айырмашылығы болған жағдайдағы өнім шығару туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные о выпуске продукции на неспециализированных мощностях, а также в случае отличия фактически выпускаемой продукции от проектной

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

ӨӨСЖ бойынша өнім түрінің коды
Код вида продукции по СКПП

Өлшем бірлігі
Единицы измерения

Есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны
Выпуск продукции или количество переработанного сырья в отчетном году

А

Б

В

1

4. Іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану туралы деректерді көрсетіңіз
Укажите данные об использовании мощностей, акты ввода в действие которых не утверждены

Өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции

ӨӨСЖ бойынша өнім түрінің коды
Код вида продукции по СКПП

Өлшем бірлігі
Единицы измерения

Есепті жылы қолданыстағы орташа жылдық қуат
Среднегодовая мощность, действовавшая в отчетном году

Есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны
Выпуск продукции или количество переработанного сырья в отчетном году

А

Б

В

1

24.1 Қуатты толық пайдаланбаудың негізгі себептерін көрсетіңіз
Укажите основные причины недоиспользования мощностей
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Атауы                                Мекенжайы
Наименование________________________ Адрес___________________________
____________________________________ ________________________________

Телефон ____________________________ Электрондық почта мекенжайы
                                     ________________________________

Орындаушы
Исполнитель ________________________________ ________________________
                      аты-жөні                     телефон
                      фамилия

Басшы
Руководитель ________________________________ _______________________
               тегі, аты және әкесінің аты           қолы
                 фамилия, имя и отчество            подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________________ ______________________
                  тегі, аты және әкесінің аты        қолы
                    фамилия, имя и отчество         подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

«Өндірістік қуаттар теңгерімі»  
(коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі
жылдық) статистикалық нысанына  
қосымша            

БМ жылдық нысанына өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

Қызмет және өнім түрлерінің атауы

Бөлімнің, тараудың, топтың коды

Өнім түрінің коды

А

Б

В

КЕН ӨНДІРУ ӨНЕРКӘСІБІ ЖӘНЕ КАРЬЕРЛЕРДІ ҚАЗУ

В


Көмір және лигнит өндіру

05


Таскөмір, мың тонна

05.1

05.10.1

Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна

05.2

05.20.1

Шикі мұнайды және табиғи газды өндіру

06


Шикі мұнай (көмірсутектердің табиғи қоспасы), битуминозды минералдардан алынған мұнайды қоса алғанда, мың тонна

06.1

06.10.10.100

Газ конденсаты, мың тонна

06.1

06.10.10.200

Газ тәрізді күйдегі табиғи газ, млн. текше м

06.2

06.20.10.200

Ілеспе мұнай газы, мың текше м

06.2

06.20.10.300

Металл кендерін өндіру

07


Біріктірілмеген темір кендері, мың тонна

07.1

07.10.10.110

Біріктірілген темір кендері, мың тонна

07.1

07.10.10.210

Теміркенді шекемтастар, мың тонна

07.1

07.10.10.230

Мыс кендері, мың тонна

07.2

07.29.11.100

Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна

07.2

07.29.11.300

Мыс-мырыш кендері, мың тонна

07.2

07.29.11.400

Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна

07.2

07.29.13.100

Құрамында алтыны бар кендер, мың тонна

07.2

07.29.14.210

Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна

07.2

07.29.14.220

Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна

07.2

07.29.15.230

Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна

07.2

07.29.15.240

Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна

07.2

07.29.15.330

Марганец кендері, мың тонна

07.2

07.29.19.210

Марганец қойыртпалары, мың тонна

07.2

07.29.19.220

Хром кендері, мың тонна

07.2

07.29.19.410

Хром қойыртпалары, мың тонна

07.2

07.29.19.420

Кен өндіру өнеркәсібінің басқа салалары

08


Ескерткіштерге, әрлеуге немесе құрылысқа арналған гранит, құмтас және өзге де тас, мың текше метр

08.1

08.11.12

Табиғи құм, мың текше метр

08.1

08.12.11

Жолды жабуға және басқа да құрылыстық қажеттіліктерге толтырғыштар ретінде пайдаланылатын қиыршық тас, шағыл, малта тас және шақпақтас, мың текше метр

08.1

08.12.12.100

Ұсақталған фосфатты шикізат, мың тонна

08.9

08.91.11.110

Майда тартылған фосфатты шикізат, мың тонна

08.9

08.91.11.120

Табиғи барий сульфаты (барит) және оның қойыртпалары, мың тонна

08.9

08.91.19.110

Асбест, мың тонна

08.9

08.99.29.400

ӨҢДЕУ ӨНЕРКӘСІБІ

С


Тамақ өнімдерін өндіру

10


Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған еті, тонна

10.1

10.11.1

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың жас немесе тоңазытылған тағамдық қосымша өнімдері, тонна

10.1

10.11.2

Мұздатылған ет және тағамдық қосымша өнімдер; өзге де ет және тағамдық қосымша өнімдер, тонна

10.1

10.11.3

Түтілген жүн, жуылмағаны, жабағымен жуылғанды қоса алғанда, тонна

10.1

10.11.41

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың иленбеген бүтін терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.42

Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың өзге де иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.43

Қой немесе қозының иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10.1

10.11.44

Ірі қара малдың, қойдың, ешкінің, шошқаның майлары, тонна

10.1

10.11.5

Үй құсының жас немесе тоңазытылған еті, тонна

10.1

10.12.1

Үй құсының мұздатылған еті, тонна

10.1

10.12.2

Үй құсының тоң майы, тонна

10.1

10.12.3

Үй құсының тағамдық қосымша өнімдері, тонна

10.1

10.12.4

Кесілген, тұздалған, кептірілген немесе ысталған шошқа еті (бекон және ветчина), тонна

10.1

10.13.11

Тұздалған, кептірілген немесе ысталған сиыр еті мен бұзау еті, тонна

10.1

10.13.12

Өзге де тұздалған, тұздық судағы, кептірілген немесе ысталған ет және етті тағамдық қосымша өнімдер (шошқа етінен, ірі қара мал етінен басқасы); еттен немесе етті қосымша өнімдерден жасалған тағамдық ұн және ұнтақ, тонна

10.1

10.13.13

Шұжықтар және осыған ұқсас еттен, етті қосымша өнімдерден немесе жануарлар қанынан жасалған өнімдер, тонна

10.1

10.13.14

Еттен, етті қосымша өнімдерден немесе жануарлар қанынан жасалған өзге де дайын және консервіленген өнімдер, еттен және етті қосымша өнімдерден жасалған жартылай фабрикаттардан басқа, тонна

10.1

10.13.15

еттен жасалған консервілер, тонна

10.1

06

ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

07

үй құсының етінен жасалған дайын өнімдер немесе консервілер, тонна

10.1

10.13.15.200

шошқа етінен: сан еттерінен және олардың кесек еттерінен жасалған консервілер, тонна

10.1

10.13.15.431

бұзау етінен және сиыр етінен жасалған ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

10.13.15.511

өзге де бұқтырылған ет консервілері, тонна

10.1

10.13.15.920

өзге де ет-өсімдікті консервілер, тонна

10.1

10.13.15.930

Адамның тағам ретінде пайдалануына жарамсыз, еттен жасалған ұнтақ, ұн және түйіршіктер; шыжықтар, тонна

10.1

10.13.16

Жас, тоңазытылған немесе мұздатылған балық, тонна

10.2

10.20.1

Басқа тәсілмен дайындалған немесе консервіленген балық; уылдырық және оның алмастырғыштары, тонна

10.2

10.20.2

Мұздатылған, дайындалған немесе консервіленген шаян тәрізділер, былқылдақ денелілер және өзге де су омыртқасыздары, тонна

10.2

10.20.3

Басқа топтамаларға енгізілмеген, балықтан, шаян тәрізділерден, былқылдақ денелілерден немесе өзге де су омыртқасыздарынан жасалған тағамдық емес ұн, ұнтақ және түйіршіктер, өзге де өнімдер, тонна

10.2

10.20.4

Өңделген және консервіленген картоп, тонна

10.3

10.31.1

Жеміс және көкөніс шырындары, мың литр

10.3

10.32.1

Өңделген және консервіленген көкөністер, картоптан басқа, тонна

10.3

10.39.1

көкөніс консервілері, тонна

10.3

10

жеміс консервілері, тонна

10.3

11

қызанақ консервілері, тонна

10.3

12

Өңделген және консервіленген жемістер мен жаңғақтар, тонна

10.3

10.39.2

Тазартылмаған өсімдік майы, тонна

10.4

10.41.2

Тазартылмаған соя майы, тонна

10.4

10.41.21.000

Тазартылмаған күнбағыс майы, тонна

10.4

10.41.24.000

Тазартылмаған мақта майы, тонна

10.4

10.41.25.000

Тазартылмаған рапс майы, тонна

10.4

10.41.26.100

Тазартылған май, қалдықтардан басқа, тонна

10.4

10.41.5

Тазартылған соя майы және оның фракциялары, тонна

10.4

10.41.51.000

Тазартылған күнбағыс майы және оның фракциялары, тонна

10.4

10.41.54.000

Тазартылған мақта майы және оның фракциялары, тонна

10.4

10.41.55.000

Тазартылған рапс майы және оның фракциялары, тонна

10.4

10.41.56.100

Гидрогенделген және эстерифицияланған, бірақ одан әрі өңделмеген малдың және өсімдіктің майы мен тоң майы және олардың фракциялары, тонна

10.4

10.41.6

Маргарин және ұқсас өнімдер, тонна

10.4

10.42.1

Өңделген сұйық сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.1

Қатты түрдегі сүт, тонна

10.5

10.51.2

Сары май, тонна

10.5

10.51.3

Ірімшік және сүзбе, тонна

10.5

10.51.4

пісіп жетпеген немесе ашуы жетпеген ірімшік (сарысудан жасалған ірімшікті қоса) және сүзбе, тонна

10.5

10.51.40.300

майсыз сүзбе, тонна

10.5

10.51.40.312

майлы сүзбе, тонна

10.5

10.51.40.321

қатты ірімшіктер, тонна

10.5

10.51.40.510

жұмсақ ірімшіктер, тонна

10.5

10.51.40.520

тұздық ірімшіктері, тонна

10.5

10.51.40.530

өзге де ірімшіктер, тонна

10.5

10.51.40.590

толтырғышы бар балқытылған ірімшік, тонна

10.5

10.51.40.710

балқытылған өзге де ірімшік, тонна

10.5

10.51.40.790

Өзге де сүт өнімдері, тонна

10.5

10.51.5

қант немесе басқа да тәттілендіргіш заттар қосылған немесе қосылмаған, қатты емес пішіндегі қойылтылған сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.51

өзге де ұйытылған немесе ашытылған йогурт, сүт және кілегей, тонна

10.5

10.51.52

сарысу, тонна

10.5

10.51.55

Балмұздақ және тағамдық мұз (шербетті, мәмпәсиді қоса алғанда), балмұздақ дайындауға арналған қоспалар мен негіздерден басқа, тонна

10.5

10.52.1

Жартылай ақталған немесе толықтай ақталған немесе уатылған күріш, тонна

10.6

10.61.12

Ұсақ тартылған бидай немесе суржик ұны, тонна

10.6

10.61.21

Өзге де дәнді дақылдардан жасалған жарма, ірі тартылған ұн және түйіршіктер мен өнімдер, тонна

10.6

10.61.3

Жаңа піскен нан, тонна

10.7

10.71.11

Макарондар, кеспелер, кускус және ұннан жасалған ұқсас өнімдер, тонна

10.7

10.73.1

Құрақ немесе қызылша шикі қанты немесе тазартылған қанты; сірне (меласса), тонна

10.8

10.81.1

Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитерлік өнімдер, тонна

10.8

10.82.2

Майонез, өзге де эмульгирленген тұздықтар, тонна

10.8

10.84.12.710

Ауылшаруашылық жануарларына арналған дайын азықтар, жоңышқадан жасалған ұн мен түйіршіктерден басқа, тонна

10.9

10.91.1

Сусындарды өндіру

11


Коньяк, мың литр

11.0

11.01.10.210

Арақ, мың литр

11.0

11.01.10.631

Ликерлер, мың литр

11.0

11.01.10.810

Шампан, мың литр

11.0

11.02.11.300

Табиғи жүзім шарабы, мың литр

11.0

11.02.12.100

Сидр, мың литр

11.0

11.03.10.600

Сидрдан басқа нақты спирт концентраты -17%; қанты - 30%, жеміс-жидек шарабы, мың литр

11.0

11.03.10.700

Сыра, сыра қайнатудың шөгінділері мен қалдықтарынан басқа, мың литр

11.0

11.05.1

Минералды және газдалған тәттілендірілмеген және хош иістендірілмеген сулар, мың литр

11.0

11.07.11

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр

11.0

11.07.19

Темекі өнімдерін өндіру

12


Сигаралар, черуттар (шеттері кесілген сигаралар), сигариллалар (жіңішке сигаралар), сигареттер, темекіден немесе оны алмастырғыштардан жасалған шылым, млн. дана

12.0

12.00.11

Тоқыма бұйымдарын өндіру

13


Кардо немесе тарақпен түтілмеген, майсыз жүн (қойдың), тонна

13.1

13.10.22.100

Кардо және тарақпен түтілген мақта (мақта талшығы), тонна

13.1

13.10.25.000

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған жібек иірімжіптер (жібек қалдықтарынан жасалған иірімжіптерден басқа), тонна

13.1

13.10.40.100

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, жібек қалдықтарынан жасалған жібек иірімжіптер, тонна

13.1

13.10.40.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, кардо түтілген жүн иірімжіптер, тонна

13.1

13.10.50.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілген жүн иірімжіптер, тонна

13.1

13.10.50.400

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілмеген талшықтардан жасалған мақта-маталы иірімжіптер, тонна

13.1

13.10.61.300

Бөлшек саудаға арнап бөлек оралмаған, тарақпен түтілген талшықтардан жасалған мақта-маталы иірімжіптер, тонна

13.1

13.10.61.500

Кардо түтілген жүннен жасалған маталар, мың шаршы м

13.2

13.20.12.100

Мақта-маталы маталар, мың шаршы метр

13.2

13.20.20

Синтетикалық штапельді талшықтардан жасалған маталар, мың шаршы метр

13.2

13.20.32

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр

13.9

13.93.1

Киім өндіру

14


Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж іш киімдер, мың дана

14.1

14.14.1

Шляпалар мен бас киімдер, мың теңге

14.1

14.19.4

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж колготтар, мың дана

14.3

14.31.10.300

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, мың жұп

14.3

14.31.10.600

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитерлер, жемпірлер, пуловерлер, кардигандар, жилеттер мен ұқсас бұйымдар, дана

14.3

14.39.1

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15


Ірі қара малдың немесе жылқы тектес жануарлардың терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дм

15.1

15.11.3

Қойдың, ешкінің және шошқаның терісінен жасалған түгі жоқ былғары, мың шаршы дм

15.1

15.11.4

Аяқ киім, спорттық, қорғаныштық және ортопедиялық аяқ киімнен басқа, мың жұп

15.2

15.20.1

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдар өндіру

16


Бойлай тілінген немесе жарылған, бөліктерге бөлінген немесе кесілген, қалыңдығы 6 мм-ден жоғары ағаш материалдары; сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай ағаш шпалдары, мың текше метр

16.1

16.10.1

Сүректен және өзге де ағаш материалдарынан жасалған ағаш-жоңқалы тақталар және ұқсас тақталар, мың текше метр

16.2

16.21.13

Сүректен және өзге де ағаш материалдарынан жасалған ағаш-талшықты тақталар, мың шаршы метр

16.2

16.21.14

Құрама жабын паркет, мың шаршы метр

16.2

16.22.10

Ағаш терезелер мен олардың жақтаулары, шыныланған есіктер мен олардың жақтаулары, есіктер және олардың жақтаулары мен босағалары, мың шаршы метр

16.2

16.23.11

Бетондық құрылыс жұмыстарына арналған ағаш қалыптар, гонттар мен жаңыршақтар, мың шаршы метр

16.2

16.23.12

Ағаш құрама құрылыс конструкциялары, тонна

16.2

16.23.2

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

17


Кеңірдектелген тесілген қағаз бен қатырма қағаз, орамдарда немесе парақтарда, тонна

17.2

17.21.11

Целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшықты төсемнен жасалған қағазды, қатырма қағазды қаптар және пакеттер, кг

17.2

17.21.12

Дәптерлер, тонна

17.2

17.23.13.300

Тұсқағаздар, мың шаршы метр

17.2

17.24.1

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19


Мұнай отыны (мазут) және газойльдер (дизельдік отын); мұнай дистилляттары, мың тонна

19.2

19.20.2

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

20


Хром үшоксиді (хромды ангидрид), тонна

20.1

20.12.12.150

Хром тотығы, тонна

20.1

20.12.12.191

Хромдық илегіш, тонна

20.1

20.12.23.310

Хлор, тонна

20.1

20.13.21.110

Фосфор, тонна

20.1

20.13.21.600

Хлорид сутегі (тұз қышқылы), тонна

20.1

20.13.24.130

Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна

20.1

20.13.24.331

Аккумуляторлық күкірт қышқылы, тонна

20.1

20.13.24.333

Ортофосфор (фосфор) қышқылы және полифосфор қышқылдары, тонна

20.1

20.13.24.550

Натрий гидроксиді (каустикалық сода), тонна

20.1

20.13.25.200

Гипохлориттер, тонна

20.1

20.13.32.300

Натрий үшфосфаты (натрий үшполифосфаты), тонна

20.1

20.13.42.700

Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна

20.1

20.13.51.310

Құрамында спирт көлемі 80% және одан жоғары денатуратталмаған этил спирті, мың литр

20.1

20.14.74

Этил спирті және кез келген күштіліктегі өзге де денатуратталған спирт, мың литр

20.1

20.14.75

Минералды немесе химиялық азотты тыңайтқыштар, тонна

20.1

20.15.3

Минералды немесе химиялық фосфорлы тыңайтқыштар, тонна

20.1

20.15.4

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна

20.1

20.16.1

Бастапқы пішіндегі полистирол мен пенополистирол, тонна

20.1

20.16.20.300

Бастапқы пішіндегі полипропилен, тонна

20.1

20.16.51.300

Пестицидтер және өзге де агрохимиялық өнімдер, шартты тонна

20.2

20.20.1

Полимерлер негізіндегі бояулар мен лактар, тонна

20.3

20.30.1

Бояулар мен лактар және олармен байланысты өзге де өнімдер; суретшілерге арналған бояулар және баспаханалық бояулары, тонна

20.3

20.30.2

Сабын және сабын ретінде пайдалануға арналған беттік-белсенді органикалық заттар және препараттар; сабынмен және жуу құралдарымен сіңдірілген немесе қапталған қағаз, мақталы толтырмалар, киіз, фетр және тоқылмаған материалдар, тонна

20.4

20.41.31

Жуғыш құралдар, тонна

20.4

20.41.32

Негізгі фармацевтикалық өнімдерді өндіру

21


Дәрі-дәрмектер, мың теңге

21.2

21.20.1

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22


Резеңке (эбониттен басқа) құбырлар, түтіктер, жеңдер мен шлангілер, кг

22.1

22.19.3

Резеңкеден жасалған конвейерлік (транспортерлік) ленталар және жетекті белдіктер, кг

22.1

22.19.4

Пластмасса құбырлар, түтіктер, жеңдер мен шлангілер және олардың фитингтері, кг

22.2

22.21.2

Өзге де материалдармен арматураланбаған немесе құрастырылмаған, пластмассалардан жасалған тақталар, табақтар, пленка, жұқалтыр және жолақтар, кг

22.2

22.21.3

Полиэтиленнен жасалған қаптар мен сөмкелер (конустықты қоса), кг

22.2

22.22.11

Пластмассалардан жасалған бөтелдер, шөлмектер, флакондар және ұқсас бұйымдар, мың дана

22.2

22.22.14

Линолеум және винил, линолеум және т.б. түріндегі иілімді еден жабындары, мың шаршы метр

22.2

22.23.15

Өзге металл емес минералдық өнімдерді өндіру

23


Қыш тақтайшалар мен тақталар, шаршы метр

23.3

23.31.1

Отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік тасты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған бұйымдардан басқа, мың текше метр

23.3

23.32.11.100

Фарфордан жасалған асханалық және ас үйлік ыдыс, кг

23.4

23.41.11.300

Портландцемент, балшық-топырақты цемент, қожды цемент және ұқсас гидравликалық цементтер, мың тонна

23.5

23.51.12

портландцемент (ақтан басқа), мың тонна

23.5

23.51.12.300

Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, тонна

23.6

23.61.2

Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фиброцементтен жасалған табақтар, панельдер, тақталар және ұқсас бұйымдар, шаршы метр

23.6

23.65.12.300

Целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлері, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтары бар асбестцементтен, фиброцементтен жасалған құбырлар, түтіктер және оларға фитингтер, тонна

23.6

23.65.12.500

Табиғи тастан жасалған төсемтас, жиектастар және төсеуге арналған тақталар (тақтатастан басқа), тонна

23.7

23.70.12.100

Асфальттан немесе ұқсас материалдардан жасалған төбе жабатын немесе қаптама бұйымдар, орамдарда, мың шаршы метр

23.9

23.99.12.530

Блоктарда, табақтарда немесе орамдардағы қож мақта, минералды силикат мақта және ұқсас минералды мақталар (олардың қоспаларын қоса), тонна

23.9

23.99.19.100

Металлургия өнеркәсібі

24


Қолданбалы шойын, тонна

24.1

24.10.11.300

Құйма шойын, тонна

24.1

24.10.11.500

Ферроқорытпалар, тонна

24.1

24.10.12

оның ішіндеферромарганец, тонна

24.1

24.10.12.100

феррохром, тонна

24.1

24.10.12.200

ферросилиций, тонна

24.1

24.10.12.430

ферросиликомарганец, тонна

24.1

24.10.12.450

ферросиликохром, тонна

24.1

24.10.12.530

ферросиликоалюминий, тонна

24.1

24.10.12.910

Тазартылмаған болат, тонна

24.1

24.10.2

Мырышталған илек, тонна

24.1

24.10.31.100

Болаттан жасалған түрлі диаметрдегі құбырлар, іші қуыс жіксіз профильдер, тонна

24.2

24.20.1

Суықтай илектелген, ені 600 мм кем, жалатылған, гальваникалық немесе өзге де жабыны бар жазық илек, тонна

24.3

24.32.2

Өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі күміс, кг

24.4

24.41.1

Өңделмеген және жартылай өңделген немесе ұнтақ түріндегі алтын, кг

24.4

24.41.2

Алюминий оксиді, жасанды корундтан басқа, тонна

24.4

24.42.12

Өңделмеген қорғасын, тонна

24.4

24.43.11

Өңделмеген мырыш, тонна

24.4

24.43.12

Легірленбеген, өңделмеген тазартылмаған мыс, тонна

24.4

24.44.13.300

Өңделмеген хром, ұнтақтары, одан жасалған өзге де бұйымдар, хром карбидынан басқа, тонна

24.4

24.45.30.552

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25


Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна

25.1

25.11.1

Қара металдан жасалған орман құрылысына арналған қалыптар немесе тау бекіткіштерінің тіреулері мен осыған ұқсас жабдықтар, тонна

25.1

25.11.23.100

Қара металдан жасалған, электрлік қыздырусыз орталықтан жылыту радиаторлары, тонна

25.2

25.21.11

Мұнай мен мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, дана

25.2

25.29.11.310

Қара металдардан жасалған раковиналар мен жуғыштар, мың дана

25.9

25.99.11.100

Қара металдардан жасалған ванналар, мың дана

25.9

25.99.11.200

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды жасау

26


Радиотаратушы қабылдағыштармен немесе дыбыс немесе бейнені жазу немесе ойнату аппаратурасымен біріктірілген немесе біріктірілмеген теледидар қабылдағыштары, дана

26.4

26.40.2

Магнитофондар және өзге де дыбыс жазу аппаратурасы, дана

26.4

26.40.32

Жазу бейнекамералары және өзге де бейне жазатын немесе бейне жаңғыртатын аппаратура, дана

26.4

26.40.33

Газөлшеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26.51.63.300

Сұйықтық есептеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26.51.63.500

Электр энергиясын есептеуіштер (калибрлейтіндерді қоса), дана

26.5

26.51.63.700

Сандық камералар, дана

26.7

26.70.13

Электр жабдықтарын жасау

27


Электр трансформаторлар, мың кВа

27.1

27.11.4

Электр аккумуляторлар және олардың бөліктері, мың теңге

27.2

27.20.2

Талшықты-оптикалық кабельдер, мың теңге

27.3

27.31.1

Сыйымдылығы 10 кг құрғақ кірден аспайтын автоматты емес кір жуғыш машиналар, дана

27.5

27.51.13.500

Электр конденсаторлар, дана

27.9

27.90.5

Басқа санаттарға кіргізілмеген машиналар мен жабдықтар жасау

28


Сұйықтықты айдауға арналған орталықтан тепкіш батырмалы сорғылар, дана

28.1

28.13.14.100

Шарикті немесе аунақшалы мойынтіректер, тонна

28.1

28.15.1

Өзге де крандар (жылжымалы төрт тағанды және көпірлі, порталды, кеме деррик-крандары), дана

28.2

28.22.14.350

Мұнаралық крандар, дана

28.2

28.22.14.430

Ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де тракторлар, дана

28.3

28.30.2

Соқалар, дана

28.3

28.30.31

Делегейлі тырмалар, дана

28.3

28.30.32.200

Басқа топтамаларға енгізілмеген шалғылар, тракторға құрастырылған шалғыларды қоса, дана

28.3

28.30.51

Астық жинайтын комбайндар, дана

28.3

28.30.59.100

Басқа топтамаларға енгізілмеген, жинайтын машиналардың және бастырғыштардың бөліктері, мың теңге

28.3

28.30.91

Топырақты өңдейтін машиналардың бөліктері, мың теңге

28.3

28.30.92

Өзге де ауылшаруашылық машиналардың бөліктері, мың теңге

28.3

28.30.93

Басқа топтамаларға енгізілмеген сауу аппараттары мен сүт шаруашылығына арналған жабдықтардың бөліктері, мың теңге

28.3

28.30.94

Токарьлық металл кескіш станоктар, дана

28.4

28.41.21

Илек орнақтары, дана

28.9

28.91.11.500

Кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар, дана

28.9

28.92.1

Өздігінен жүретін бульдозерлер, әмбебаптарды қоса алғанда, дана

28.9

28.92.21

Өздігінен жүретін бір шөмішті механикалық экскаваторлар және толық бұрылмайтын шөмішті жүк тиегіштер, дана

28.9

28.92.27.300

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі өнімдерін өңдеуге арналған жабдықтар, олардың бөліктерінен басқа, дана

28.9

28.93.1

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекіні өңдеуге арналған машиналардың бөліктері, мың теңге

28.9

28.93.3

Өзге де мұнай кәсіпшілігі жабдықтары, мың теңге

28.9

28.99.39.839

Мұнай-газ өңдеу жабдықтары, мың теңге

28.9

28.99.39.840

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелер жасау

29


Он немесе одан көп адамды тасымалдауға арналған автомобильдер, дана

29.1

29.10.3

Жүк автомобильдері, дана

29.1

29.10.4

Арнайы және мамандандырылған автомобильдер, дана

29.1

29.10.5

Автомобиль тіркемелері мен жартылай тіркемелері, дана

29.2

29.20.23

Өздігінен жүрмейтін жүк вагондары, дана

30.2

30.20.33

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

D


Электр энергиясы, мың кВт. сағ.

35.1

35.11.1

Жылу энергиясы, мың Гкал

35.3

35.30.11.100

Табиғи су, мың текше метр

36.0

36.00.1

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2013 жылғы 7 тамыздағы     
№ 177 бұйрығына        
2-қосымша           

«Өндірістік қуаттар теңгерімі»
(коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық)
жалпымемлекеттік статистикалық байқауының
статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) өндірістік қуат – жыл ішіндегі өнімді шығарудың барынша мол мүмкіндігі;
      2) өндірістік қуат теңгерімі – қуаттың шамасын, оның өзгеру факторларын және есепті жылы пайдалану деңгейін сипаттайтын көрсеткіштер жүйесі.
      3. Статистикалық нысан респонденттің нақты тұрғылықты жері бойынша тапсырылады. Әртүрлi елдi мекендерде болатын бірнеше цехтар болған жағдайда 1-бөлімде өнеркәсіп өнімін өндіру жүзеге асырылатын әрбір елді мекенді (бөлек) көрсету қажет.
      Өндірістік қуат шығарылатын өнімнің номенклатурасы бойынша өндірістік жабдықтардың және өндірістік алаңдардың белгіленген жұмыс режимі толығымен пайдалануды есепке ала отырып, анықталады.
      Өндірістік қуат теңгерімдерін бұл өнім кәсіпорын үшін негізгі, бейінді немесе бейінді емес екендігіне қарамастан, шығарылған өнімдердің номенклатурасы бойынша кәсіпорындар құрастырады.
      Статистикалық нысанда қуаттар туралы деректер есепті жылы оларда өнім өндіру жүзеге асырылғанына немесе жүзеге асырылмағандығына қарамастан көрсетіледі.
      Қуаттар теңгерімдері құрастырылатын өнім түрлерінің тізбесі «Өндірістік қуаттар теңгерімі» (коды 0361104, индексі ҚТ, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанының қосымшасында келтірілген өнеркәсіп өнімдері номенклатурасымен анықталады. Ақшамен өлшенетін өнім түрлері бойынша өндірістік қуаттар теңгерімдерінің барлық көрсеткіштері есепті жылы қолданылған орташа жылдық бағалармен келтіріледі.
      Кәсіпорын өнімді уақытша жалдаған жабдықтарда немесе алаңдарда өндірген жағдайда өндірістік қуаттар теңгерімдері өнім қандай жабдықтарда және алаңдарда өндірілгеніне (кәсіпорын есебінде тұрған, уақытша немесе жалға алынған) қарамастан құрастырылады.
      4. 2-бөлімде есепті жылдың өнімнің нақты номенклатурасы мен ассортиментіндегі қуаттардың қолда бары, қозғалысы және пайдаланылуы туралы деректер, режимдік уақытта осы қуаттарда өнімдерді шығару көрсетіледі.
      2-бағанда барлық қуаттың арту көлемі туралы деректер, ал 3-6-бағандарда артудың мынадай факторлары көрсетіледі: жаңа кәсіпорындарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту және қайта құру, сондай-ақ өзге де факторлар.
      1-бөлімнің 3, 4, 5 бағандары қуаттың арту көрсеткіштері «Объектілерді пайдалануға беру туралы есеп» (коды 0441104, индексі 2-КҚ құрылыс, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанының 3 бөлімдегі 3.1, 3.3, 3.2 жолдардағы деректерге сәйкес келеді.
      6-бағанға өнімнің шығарылатын номенклатурасының өзгерісі, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындардың техникамен қайта жарақтануы, жалға алынған жабдықтар, ұйымдық-техникалық іс-шараларды өткізу, бұрын қолданыста болған жабдықтарды сатып алу, жаңа жабдықтарды сатып алу енгізіледі.
      1-бөлімнің 6 бағаны қуаттың арту көрсеткіштері «Инвестициялық қызмет туралы есеп» (коды 0371104, индексі 1-инвест, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысанының 2-бөлімінің 1-бағанындағы 5, 6-жолдар.
      7-бағанда шығарылатын өнім номенклатурасының өзгеруі (еңбек сыйымдылығының өсуі), істен шығуы (қорлардың таусылуы, тозуы), жалға берілген жабдықтар мен өзге де факторлар есебінен қуаттарды азайту деректері келтіріледі.
      Егер 8-бағанда сызықша тұрған жағдайда сол кезде 1-бағандағыдай қуат көрсетілсе, онда есептің 7-бағанында тиісті азаю көрсетіледі.
      3, 4-бөлімдерде келтірілген есепті жылы өнім шығару немесе қайта өңделген шикізат саны туралы деректер 10-бағанға енгізілмейді.
      5. 3-бөлімде мамандандырылмаған қуаттарда, яғни басқа өнім түрлерін шығаруға арналған қуаттарда өнім шығару туралы, сондай-ақ егер нақты шығарылған өнім номенклатурасының жобадағыдан айырмашылығы (жобада немесе техникалық құжаттамада көрсетілген) болған жағдайда қуаттарды пайдалану туралы деректер келтіріледі.
      6. 4-бөлімде іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану және осы қуаттарда өнім шығару туралы деректер келтіріледі.
      А, Б және В бағандарында берілген статистикалық нысан қосымшасына сәйкес өнім түрлері, өлшем бірліктері және өнім түрлерінің кодтары көрсетіледі.
      Кәсіпорынның орташа жылдық өндірістік қуаты жыл басындағы қуатқа қуаттың орташа жылдық өсуін қосып, қуаттың орташа жылдық азаюын алып тастау жолымен анықталады.
      Жаңа кәсіпорындарды іске қосу, жұмыс істеп тұрған кәсіпорындарды кеңейту, қайта құру, техникалық қайта жарақтау және ұйымдық-техникалық іс-шаралар өткізу есебінен қуаттың орташа жылдық өсуі келтірілген факторлардың әрқайсысының есебінен қуаттың өсуін қуаттың жыл соңына дейінгі ықпал етуінің толық ай санына көбейтіп, алынған нәтижені 12-ге бөлу арқылы анықталады.
      Қуаттың орташа жылдық азаюы жойылған қуатты жойылу мезетінен бастап жылдың соңына дейін қалған толық ай санына көбейтіп, алынған нәтижені 12-ге бөлу арқылы анықталады.
      Өндірістік қуат теңгерімін құру бойынша есепті қалыптастыру кезінде электр энергиясы (мың кВт) мен жылу энергиясы (мың Гкал/сағ.) бойынша «Орташа жылдық қуат» көрсеткіші белгіленген орташа жылдық қуатты жылдағы сағат санына көбейтумен (жоспарлы тұрыстағы сағат санын алып тастағанда) есептеледі. Осыған ұқсас есеп табиғи су өндіру бойынша қолданылады.
      2-бөлімнің 1-8-бағандары бойынша электр энергиясы, жылу энергиясы және табиғи су қуаты келтірілген өлшем бірліктерге сәйкес, яғни қуатты жылдағы сағат санына көбейту жолымен толтырылады.
      Осы нысанды тапсыру қағаз тасығышта және электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      7. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім. «Мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы деректер»:
      8-баған = (1-баған + 2-баған) – 7-баған барлық жолдарға;
      2) 4-бөлім. «Іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану туралы деректер»:
      2-баған > 4-бөлімнің 1-бағаны барлық жолдарға.
      8. Статистикалық нысандар бойынша бақылау:
      1) 2-бөлім. «Мамандандырылған қуаттарды пайдалану туралы деректер»:
      10-баған = «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) статистикалық нысаны (бұдан әрі - 1-Ө жылдық) 3-бөлімінің 1-бағаны, берілген статистикалық нысан қосымшасына сәйкес жолдар бойынша;
      2) 3-бөлім. «Мамандандырылмаған қуаттарда өнім шығару, сондай-ақ нақты шығарылған өнімдер жобадағыдан айырмашылығы болған жағдайдағы туралы деректер»:
      1-баған = 1-Ө жылдық статистикалық нысаны 3-бөлімінің 1-бағаны, берілген статистикалық нысан қосымшасына сәйкес жолдар бойынша;
      3) 4-бөлім. «Іске қосу туралы актісі бекітілмеген қуаттарды пайдалану туралы деректер»:
      2-баған = 1-Ө жылдық статистикалық нысаны 3-бөлімінің 1-бағаны, берілген статистикалық нысан қосымшасына сәйкес жолдар бойынша.

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2013 жылғы
7 тамыздағы
№ 177 бұйрығына 3-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 3 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 7 августа 2013 года № 177

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить
на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақытылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 0301104
Код статистической формы 0301104

Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

1-Ө
1-П

Жылдық
Годовая

Есепті кезең
Отчетный период


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 


 
 
 
 

жыл
год

Жұмыс істейтіндердің санына қарамастан қызметтің негізгі және қайталама түрі «Өнеркәсіп» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39) независимо от численности работающих.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 14 наурыз.
Срок представления – 14 марта после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

   

1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан)-облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия) - область, город, район, населенный пункт


1.1. Аумақ коды Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрi ӘАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО)
(заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)2. Есепті жылда өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрi ҚҚС) және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в отчетном году в действующих ценах предприятия без налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и акцизов, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ1бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов
деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ коды (статистика органының қызметкерімен толтырылады)
Код ОКЭД (заполняется работником органа статистики)

Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі
Объем
произведенной продукции
(товаров,
услуг)

Оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі
Из него объем оказанных услуг промышленного характера

Өз мұқтаждық
тарына (эауытішілік айналым) пайдаланылған өнім
Использовано продукции
на собственные нужды
(внутризаводской оборот)

Есепті жыл соңындағы дайын өнім қалдықтары
Остатки готовой продукции
на конец отчетного года

Есепті жыл соңындағы аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем
незавершенного производства
на конец
отчетного года

Басқа кәсiпорындарға өңдеуге тапсырған шикiзаттың құны
Стоимость
сырья, переданного
на переработку
другим
предприятиям

А

Б

1

2

3

4

5

6

Барлығы
Всего
Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

________________________
1Мұнда және бұдан әрі 5- таңбалы ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан
Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы
Здесь и далее ОКЭД 5-ти значный – Номенклатура видов экономической деятельности, расположенный на интернет-ресурсе
Агентства Республики Казахстан по статистике

3. Заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемін көрсетіңіз
Укажите производство продукции в натуральном выражении и объемы произведенной продукции в стоимостном выражении

ӨӨСЖ2
бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ
коды (респондентпен толтырылады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылдағы заттай көріністегі өндірілген өнім – барлығы
Произведено продукции за отчетный год в натуральном выраже нии -всего

Есепті жылдағы
өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі,
мың теңге
Объем произведенной продукции (товаров, услуг) за отчетный год, тыс. тенге

Есепті жылдағы өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды
за отчетный год

Есепті жылдағы өңделме шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья за отчетный год

Есепті жыл соңындағы заттай көріністегі дайын өнім қалдықтары
Остатки готовой продукции
на конец отчетного года в натуральном выражении

Өткен жылдағы заттай көріністегі өндірілген өнім – барлығы
Произведено продукции
за предыдущий год в натуральном выражении – всего

заттай көріністе
в натуральном выражении

құндық көріністе, мың теңге
в стоимостном выражении, тыс. тенге

заттай көріністе
в натуральном выражении

құндық көріністе, мың теңге

в стоимостном выражении, тыс. тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8

Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

__________________________
2Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық жіктеуші
Здесь и далее СКПП – Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг), расположенный на интернет-ресурсе
Агентства Республики Казахстан по статистике

3.1. Экологиялық таза өнімінің заттай көріністе және құндық көріністегі көлемін көрсетіңіз
Укажите объемы экологически чистой продукции в натуральном выражении и в стоимостном выражении

Өнімдердің атауы
Наименование продукции

ӨӨСЖ коды
(респондентпен толтырылады)
Код СКПП
(заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті жылдағы заттай көріністегі өндірілген өнім - барлығы
Произведено продукции
за отчетный год в натуральном выражении - всего

Есепті жылдағы өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции (товаров, услуг)
за отчетный год, тыс. тенге

А

Б

B

1

2


4. Қайталама қызмет түрлері бойынша өндірілген өнім және көрсетілген қызметтер көлемін көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг по вторичным видам деятельности, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ коды (статистика органының
қызметкерімен
толтырылады)
Код ОКЭД
(заполняется
работником
органа статистики)

Есепті жылда
За отчетный год

А

Б

15. Есепті жылда заттай көріністегі өнім өндірісі өсуінің немесе төмендеуінің негізгі себептерін көрсетіңіз
Укажите основные причины роста или спада производства продукции в натуральном выражении за отчетный год

Толтыру үлгісі:
Пример заполнения:

1,2,...,9

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды
(респондентпен толтырылады)
Код СКПП
(заполняется
респондентом)

Өткен жылдағы деңгейге
К уровню предыдущего года

өсу себептері
причины роста

төмендеу себептері
причины спада

А

Б

1

2

Ескерту: осы бөлім өнiм өндiрiсі өсуінің немесе төмендеуінің негiзгi себептерiнiң анықтамалығына сәйкес толтырылады:
1. Шикізаттың түсуі
2. Сұраныс (тапсырыстардың, келiсiм шарттардың, шарттардың, өткiзу нарығының артуы немесе азаюы)
3. Қайта өңделетiн шикiзаттағы металдардың мөлшері
4. Кәсiпорынды жөндеу, қайта жаңарту
5. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі
6. Шикізаттың болмауы
7. Апатты жағдай
9. Өзге де

Примечание: данный раздел заполняется в соответствии со справочником основных причин роста или спада производства продукции:
1. Поступление сырья
2. Спрос (увеличение или уменьшение заказов, договоров, контрактов, рынка сбыта)
3. Содержание металла в перерабатываемом сырье
4. Ремонт, реконструкция предприятия
5. Недостаток собственных оборотных средств
6. Отсутствие сырья
7. Аварийная ситуация
9. Прочие

6. Есепті жылда өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен (ҚҚС-сыз және акциздерсіз) көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объем отгруженной в отчетном году продукции собственного производства в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов), в тысячах тенге


Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде:
Из них:

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

1

2

3

4

Жөнелтілген өнім (тауар, қызмет) көлемі – барлығы
Объем отгруженной продукции (товаров, услуг) – всего

оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер көлемі
из него объем услуг промышленного характера

7. Есепті жылда заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін көрсетіңіз
Укажите объем отгруженной в отчетном году продукции собственного производства в натуральном выражении

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды (респондентпен толтырылады)
Код СКПП
(заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица
измерения

Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде:
Из них:

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

Б

В

1

2

3

4
Атауы                                  Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
______________________________________ ______________________________

Телефон_______________________________ Электрондық почта мекенжайы
                                       ______________________________

Орындаушы
Исполнитель __________________________ ______________________________
                       аты-жөні                    телефон
                       фамилия

Басшы
Руководитель _________________________ ______________________________
            тегі, аты және әкесінің аты            қолы
            фамилия, имя и отчество                подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________ ______________________________
                 тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                 фамилия, имя и отчество          подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет)
өндіру және жөнелту туралы есебі»
статистикалық нысанына (коды 0301104,
индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық)
қосымша             

7-бөлімге арналған өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

ОКЭД, СКПП коды

Өнім түрлерінің атауы

В

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05

Көмір және лигнит өндіру

05101

Тас көмір, мың тонна

05201

Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна

06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

061010100

Шикі мұнай (көмірсутектілердің табиғи қоспалары), битумды минералдардан алынған мұнайды қоса, мың тонна

061010200

Газ конденсаты, мың тонна

062010200

Газ тәріздес жағдайдағы табиғи газ, млн.текше м

07

Металл кендерін өндіру

071010110

Агломератталмаған темір кендері, мың тонна

071010210

Агломератталған темір кендері, мың тонна

071010230

Теміркенді шекемтастар, мың тонна

072911100

Мыс кендері, мың тонна

072911200

Мыс қойыртпалары, мың тонна

072911300

Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна

072911400

Мыс-мырыш кендері, мың тонна

072913100

Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна

072914220

Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна

072915230

Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна

072915240

Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна

072915320

Мырыш қойыртпалары, мың тонна

072915330

Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна

072919210

Марганец кендері, мың тонна

072919410

Хром кендері, мың тонна

072919420

Хром қойыртпалары, мың тонна

08

Кен өндіру өнеркәсібінің өзге де салалары

081112

Ескерткіштерге, әрлеуге немесе құрылысқа арналған гранит, құмдақ және тас, мың текше метр

08112

Әктас және ғаныш, мың тонна

081211

Табиғи құм, мың текше метр

081212

Түйіршектер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; малта тас, қиыршық тас, шағыл немесе ұсақталған тас, мың текше метр

08122

Саз және каолин, мың тонна

089111110

Ұсақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089111120

Ұсақ ұнтақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089929400

Асбест, мың тонна

С

Өңдеу өнеркәсібі

10

Тамақ өнімдерін өндіру

10111

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың еті, жас немесе салқындатылған, тонна

10114

Ірі қара мал, қой, ешкі немесе жылқы тектес жануарлардың, түтілген жүні, иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10121

Үй құстарының еті, жас немесе салқындатылған, тонна

101314

Еттен, тағамдық қосымша өнімдерден немесе малдың қанынан жасалған шұжықтар және соған ұқсас өнімдер, тонна

10201

Жас салқындатылған немесе тоңазытылған балық, тонна

10321

Жеміс пен көкөніс шырындары, мың литр

104124

Тазартылмаған күнбағыс майы, тонна

104126100

Тазартылмаған рапс майы, тонна

104154

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, күнбағыс майы және оның фракциялары, тонна

104155

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, мақта майы және оның фракциялары, тонна

10421

Маргарин және соған ұқсас өнімдер, тонна

10511

Өңделген сұйық сүт және кілегей, тонна

10513

Сары май, тонна

106112300

Жартылай ақталған немесе толығымен ақталған күріш, "камолиноны" қоса, тонна

10612

Дәнді дақылдардан және өсімдіктен жасалған ұн; олардың майда тартылған қоспасы, тонна

10613

Жарма, ірі тартылған ұн, түйіршіктер және дәнді дақылдардан жасалған өзге де өнімдер, тонна

107111

Жаңа піскен нан, тонна

10731

Макарондар, кеспе, кускус және осыған ұқсас ұн өнімдері, тонна

10811

Құрақ немесе қызылша шикі қанты немесе тазартылған қант; сірне (меласса), тонна

10822

Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитер өнімдері, тонна

10831

Қайта өңделген кофе мен шәй, тонна

11

Сусындар өндіру

110110210

Коньяк, мың литр

110110630

Құрамындағы спирт көлемі 45,4%-дан аз арақ, ішетін спирт, мың литр

110110810

Ликерлер, мың литр

110211300

Шампан, мың литр

110212100

Таза жүзім шарабы, мың литр

11051

Сыра, сыра қайнатудан қалған тұнбалар және қалдықтардан басқа, мың литр

110711

Тәттілендірілмеген, хош иістендірілмеген минералды және газды су, мың литр

110719

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр

12

Темекі бұйымдарын өндіру

120011

Сигаралар, черуттар (екі шеті кесілген сигаралар), сигариллалар (жіңішке сигаралар), сигареталар, темекіден немесе оның орнына жүретіндерден жасалған папиростар, млн. дана

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

131025

Кардо- және тарақпен түтілген мақта, тонна

131050300

Кардомен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131050400

Тарақпен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131061

Тарақпен таралған және таралмаған талшықтардан жасалған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралған немесе оралмаған мақта иірімжібі (тiгiн жiптерден басқа), тонна

132012100

Кардомен таралған жүннен жасалған маталар, мың шаршы метр

13202

Мақта маталары, мың шаршы метр

139212

Төсек жаймалары, мың дана

13931

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр

14

Киімдерін өндіру

14132

Ерлер мен ер балаларға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

14133

Әйелдер мен қыздарға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

141943330

Табиғи теріден тігілген қалпақтар және бас киімдер, мың дана

143110600

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, мың жұп

14391

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитерлер, жемпірлер,пуловерлер, кардигандар, көкірекшілер және соған ұқсас бұйымдар, дана

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15113

Түгі жоқ ірі қара малдың немесе жылқы тектес малдардың терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15114

Түгі жоқ қойдың, ешкінің және шошқаның терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15201

Аяқкиімдер, спорттық, ылғалдан сақтайтын және ортопедиялықтан басқа, мың жұп

16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдарды өндіру

16101

Бойлай тілінген немесе жарылған, 6 мм қалың бөлікке бөлінген немесе кесілген ағаш материалдары; ағаштан жасалған сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай шпалдары, мың текше метр

162114

Сүректен және өзге де сүректелген материалдардан жасалған ағаш талшықты тақталар, мың шаршы метр

162311

Терезе және оның жақтаулары, шыныланған есіктер және оның жақтаулары, есіктер және оның жақтауларымен ағаш босағалар, мың шаршы метр

16232

Құрылыстың құрама ағаш конструкциялары, тонна

17

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

172111

Тесілген кеңірдектенген қағаз және қатырма қағаз, орамда немесе парақпен, тонна

172113

Кеңірдектенген қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған қораптар, жәшіктер және сөмкелер, кг

172211

Әжетхана қағазы, қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан жасалған жаймадан тігілген қол орамалдар, гигиеналық немесе косметикалық майлық және сүлгілер, ас үйге арналған дастархандар мен сүлгілер, кг

17241

Түсқағаз, мың шаршы метр

172911

Қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған заттаңбалар және жапсырмалар, кг

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19101

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір, мың тонна

192021

Мотор отыны (бензин, авиациялықты қоса), мың тонна

192024

Керосин, мың тонна

192026

Газойлдер (дизельдік отын), мың тонна

192028910

Отындық мазут, мың тонна

192032920

Көмірсутекті сұйытылған газдар, мың тонна

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

201212150

Хром триоксиді (хромды ангидрид), тонна

201212191

Хром тотығы, тонна

201223310

Хром илегіш, тонна

201321600

Фосфор, тонна

201324331

Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна

201324550

Ортофосфорлық (фосфорлық) қышқыл және полифосфорлық қышқылдар, тонна

201342700

Натрий трифосфаты (натрий триполифосфаты), тонна

201351310

Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна

201474

Құрамындағы спирт көлемі 80% және одан да жоғары, денатуратталмаған этил спирті, мың литр

201475

Этил спирті және кез келген күштіліктегі өзге де денатуратталған спирт, мың литр

20151

Азот қышқылы, сульфоазот қышқылы, аммиак, тонна

20153

Азотты минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20154

Фосфорлы минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20161

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна

20162

Бастапқы пішіндегі стирол полимерлері, тонна

20163

Бастапқы пішіндегі винилхлоридтің немесе өзге де галогенденген олефиндердің полимерлері, тонна

20164

Спирттердің өзге полиацетальдары, полиэфирлері және бастапқы пішіндегі эпоксидті шайырлар; бастапқы пішіндегі поликарбонаттар, алкид шайырлары, өзге де полиаллилэфирлер және полиэфирлер, тонна

20165

Бастапқы пішіндегі өзге де пластмассалар; ион алмастырғыш шайырлар, тонна

202012

Бөлшек сауда үшін қалыптарға немесе орауыштарға өлшеп оралған немесе дайын препараттар не бұйымдар түрінде ұсынылған өзге де гербицидтер, шарт. тонна

204132

Жуғыш құралдар, тонна

20511

Дайын жарылғыш заттар; бикфорд баулары; тұтандырғыштар; жарғыштар және детонациялайтын баулар; электр детонаторлар; фейерверктер, кг

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер препараттар өндіру

21101

Салицил қышқылы, О-ацетилсалицил қышқылы; олардың тұздары және күрделі эфирлері, кг

21102

Лизин, глютамин қышқылы және олардың тұздары; төрттік тұздар және аммоний гидроксиді; фосфоаминолипидтер; амидтер, олардың туындылары мен тұздары, кг

21103

Басқа топтамаларға енгізілмеген лактондар; конденсацияланбаған пиразольды сақинадан, пирамидинді сақинадан, пиперазинді сақинадан, конденсацияланбаған триазинді сақинадан немесе конденсацияланбаған сақиналардың фенотиазинді жүйесінен тұратын азоттың гетероатомдары ғана бар гетероциклды қосылыстар; нуклеиндік қышқылдар және олардың тұздары; гидантоин және оның туындылары, кг

21104

Басқа топтамаларға енгізілмеген химиялық таза қанттар, басқа топтамаларға енгізілмеген жай және күрделі қант эфирлері және олардың тұздары, кг

21105

Провитаминдер, витаминдер және гармондар; өсімдік гликозидтері, алкалоидтері, олардың тұздары; антибиотиктер, кг

21106

Бездер және өзге де органдар, олардың сығындылары және басқа топтамаларға енгізілмеген адам немесе жануар ағзасындағы өзге де заттар, кг

21201

Дәрі-дәрмектер, мың теңге

21202

Өзге де фармацевтикалық препараттар, мың теңге

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22193

Резеңкеден жасалған құбырлар, түтіктер, жең және шлангілер (эбониттен басқа), кг

221940500

Резеңкеден жасалған конвейерлік таспалар, кг

22212

Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, жең мен шлангілер және олардың фитингтері, кг

22213

Пластмассадан жасалған тақтайлар, табақтар, пленка, фольга және кесінділер арматураланбаған немесе өзге материалдармен араласпаған, кг

222314

Пластмассадан жасалған есіктер, терезелер, есік қораптары және терезе жақтаулары, есікке арналған босаға, терезе қақпағы, терезе жапқыш және соған ұқсас бұйымдар мен олардың бөлшектері, кг

23

Өзге де металл емес минералды өнімдерді өндіру

232012370

Қыштан құйылған отқа төзімді кірпіштер, блоктар, қыштан құйылған отқа төзімді тақтайлар және соған ұқсас құрамында 50% массасынан асатын глиноземі (Al2O3), кремнеземі (SiO2) бар бұйымдар, олардың өзге де қоспалары немесе қосылыстары, тонна

232012900

Отқа төзімді кірпіштер, блоктар, тақтайлар және соған ұқсас отқа төзімді қыштан құйылған өзге де бұйымдар, тонна

23311

Қыш тақталар және тақтайшалар, шаршы метр

233211100

Қыштан құйылған отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік тасты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған бұйымдардан басқа, мың текше метр

234111300

Фарфордан жасалған асхана және ас үй ыдыстары, кг

23511

Цемент, мың тонна

23521

Сөндiрiлген, сөндiрiлмеген және гидравликалық әк, тонна

236112

Цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған құрылысқа арналған, соның ішінде азаматтық, құрама конструкция элементтері, тонна

23612

Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, тонна

236210510

Ғанышкартон, шаршы метр

23631

Тауарлы бетон, тонна

23641

Құрылыс ерітінділері, тонна

236512300

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтар қосылған табақтар, панельдер, тақтайшалар және соған ұқсас бұйымдар, шаршы метр

236512500

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшық, синтетикалық талшықтар қосылған құбырлар, түтіктер және олардың фитингтері, тонна

239912530

Асфальттан немесе соған ұқсас материалдардан жасалған шатырлық немесе қаптамалық бұйымдар, орамда, мың шаршы метр

24

Металлургия өнеркәсібі

241012200

Феррохром, тонна

241012430

Ферросилиций, тонна

241012450

Ферросиликомарганец, тонна

241012530

Ферросиликохром, тонна

241031100

Мырыштандырылған илек, тонна

241051100

Ақ қаңылтыр және қалайыланған жаймалық илек, тонна

244110320

Тазартылған күміс, кг

244110390

Өңделмеген өзге де күміс, кг

244120310

Ұнтақ түріндегі алтын, кг

244120320

Тазартылған алтын, кг

244120390

Өңделмеген өзге де алтын, кг

244211

Өңделмеген алюминий, тонна

244312

Өңделмеген мырыш, тонна

244413300

Өңделмеген, легірленбеген тазартылған мыс, тонна

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25111

Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна

252111

Электр қыздырғыштарынсыз қара металдан жасалған, орталық жылу жүйесіне арналған радиаторлар, тонна

252112

Ыстық су немесе төмен қысымды бу өндiрiсіне арналған орталық жылу жүйесінің қазандықтары, дана

252911310

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, дана

259911100

Қара металдан жасалған раковиналар мен жуғыштар, мың дана

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды өндіру

262013

Бір корпустың құрамында, ең құрғанда, орталық процессор және кіріс, шығыс құрылғысы бар, құрама немесе жеке блоктарына орналастырылған есептеуіш цифрлық машиналар, дана

26402

Радиохабары қабылдағыштармен, дыбыс-, бейне жазбалар немесе бейнелерді жаңғыртуға арналған аппаратуралармен бiрiккен немесе бірікпеген телевизиялық қабылдағыштар, дана

264032

Магнитофондар мен өзге де дыбыс жазатын аппаратуралар, дана

265152300

Сұйықтық шығынын немесе деңгейін өлшеуге арналған электрондық приборлар, дана

265163500

Сұйықтық санауыштар (калибрлейтінді қоса), дана

265163700

Электрэнергия санауыштары (калибрлейтінді қоса), дана

27

Электр жабдықтарын өндіру

27114

Электр трансформаторлар, мың кВа

272021

Поршеньдік қозғалтқыштарды шығаруға арналған қорғасын-қышқылды электр аккумуляторлар, дана

275113300

Құрғақ кір сыйымдылығы 10 кг аспайтын, толық автоматталған кір жуатын машиналар, дана

27905

Электр конденсаторлар, дана

28

Басқа топтамаларға еңгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

281314

Сұйықты айдауға арналған орталықтан тепкіш сорғылар; өзге де сорғылар, дана

28151

Шарикті немесе аунақша мойынтіректер, тонна

28302

Ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де тракторлар, дана

283031

Соқалар, дана

283059

Басқа топтамаларға енгізілмеген жинайтын машиналар мен бастырғыштар, дана

28921

Кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар, дана

28931

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын өңдеуге арналған жабдық, оның бөліктерінен басқа, дана

289422300

Сыйымдылығы 10 кг астам, тұрмыс қажетіне немесе кір жуатын мекемелерге арналған кір жуатын машиналар, дана

289422400

Жуылған кірді сығуға арналған машина, дана

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелерді өндіру

29102

Жолаушыларға арналған жеңіл автомобильдер, дана

29103

Он және одан көп адам тасымалдайтын автомобильдер, дана

29104

Жүк тасымалдайтын автомобильдер, дана

29105

Арнайы және жабдықтандырылған автомобильдер, дана

29202

Тіркемелер және жартылай тіркемелер; контейнерлер, дана

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

30202

Өздігінен жүретін темір жол вагондары және трамвай вагондары, автомотристер және автодрезиналар, жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге арналған көлік құралдарынан басқа, дана

30203

Өзге де жылжымалы құрам, дана

31

Жиһаз өндіру

310011

Арнайы отыруға арналған қаңқасы негізінен металдан жасалған жиһаздар, дана

310012

Отыруға арналған қаңқасы негізінен ағаштан жасалған жиһаздар, дана

310112

Ағаштан жасалған кеңсе жиһазы, дана

31021

Ас үй жиһазы, дана

310912350

Ағаштан жасалған керуеттер, дана

310912500

Ас бөлме және қонақ бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз, дана

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35111

Электр энергиясы, мың кВт.сағ

353011100

Жылу энергиясы, мың Гкал

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2013 жылғы 7 тамыздағы    
№ 177 бұйрығына 4-қосымша  

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы
есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық
нысанын (коды 0301104, индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) толтыру
жөніндегі нұсқаулық

      1. Осы «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0301104, индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0301104, индексі 1-Ө, кезеңділігі жылдық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) аяқталмаған өндіріс – ол кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде дайындалумен аяқталмаған өнім;
      2) дайын өнім қалдықтары – ол өндіруші-кәсіпорынның қоймаларындағы өздері өндіретін өнімдердің барлық түрлерінің қалдықтары.
      3) жөнелтілген өнім көлемі – ол есепті кезеңде тұтынушыларға нақты жөнелтілген (тапсырушыға сол жерде акт бойынша берілген өнімді қоса) өнімнің, кәсіпорынның есепшотына түскен немесе түспегеніне қарамастан, тапсырушымен қабылданған және анықтаған ретте сенiм хаттармен және рұқсатнамалармен ресiмделген, iстелiнген өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар және қызметтердің құны;
      4) зауытішілік айналым – ол кәсіпорындармен жеке меншік өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланылатын заттай және құндық көріністердегі кәсіпорын өндірген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа);
      5) заттай көріністегі өнеркәсіптік өнім өндірісі – өнімнің жалпы шығарылымы, яғни осы кәсіпорынның ішінде (зауытішілік айналым) өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалған және өңделме шикізаттан өндірілген өнім есепке алынған шығарылымы.
      6) мемлекеттік сатып алу – жұмыс істеуді қамтамасыз етуге, сонымен қатар Мемлекеттік сатып алу туралы заңымен, сонымен бірге Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын мемлекеттік функцияларды немесе тапсырыс берушінің жарғы қызметін орындауға, қайта құрылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына жарна (үлес) енгізуге қажетті тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді, еңбек шарты бойынша жеке тұлғалардан немесе өтемақылы қызмет көрсету шарты бойынша кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғалардан алынатын қызметтерден басқа, тапсырыс берушілермен ақылы негізде иелікке алу;
      7) өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (тауар шығарылымы) – өзінің күрделі құрылыс тараптарына және өнеркәсіптік емес бөлімшелеріне өткізуге немесе өзінің қызметкерлеріне еңбек ақы есебінде беруге, сондай-ақ тапсырыс бойынша орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге арналған, кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың құны.
      8) өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (экологиялық таза өнім) – кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың экологиялық таза технологиялар мен жабдықтардың көмегімен өндірілген, құрамындағы зиянды заттары қоршаған ортаға және адамның денсаулығына залал келтірмейтін қолайлы қоршаған ортаға тасымалданған және сақталған өнім құны.
      9) өңделме шикізат – тапсырыс берушіге тиесілі басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізаты;
      10) экологиялық таза өнім - бұл экологиялық таза технологиялар мен жабдықтардың көмегімен өндірілген, құрамындағы зиянды заттар қоршаған ортаға және адамның денсаулығына залал келтірмейтін қолайлы қоршаған ортаға тасымалданған және сақталған өнім.
      3. Есеп респонденттің нақты тұрғылықты жері бойынша тапсырылады.
      Егер әртүрлi елдi-мекендерде болатын бірнеше цехтар болса, онда 1-бөлімде өнеркәсіптің өнім көлемі қай елдi мекенде ең көп өндірілсе, сол жерді көрсету қажет.
      Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (2-бөлімнің 1-бағаны) қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және өңделме шикізатсыз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.
      Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (3-бөлімнің 2-бағаны) қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз өңделме шикізаттан өндірілген өнімді қоса, ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.
      Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (3.1-бөлімшенің 2-бағаны) қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.
      Өңделме шикізаттан дайындалған өнім (2-бөлімнің 1-бағаны), өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлеміне өңдеу құны бойынша, яғни өңделме шикізаттың құнын есепке алмағанда енгізіледі.
      Басқа кәсiпорындарға өңдеуге берілген шикiзаттың құнын (2-бөлімнің 6-бағаны) басқа кәсiпорындарға өнеркәсiптік өңдеуге арналған және одан өнім шығару үшін (өңделме шикiзат ретiнде) берген өнеркәсiп кәсiпорындары толтырады.
      Өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнімдер құнын (2-бөлімнің 3-бағаны және 3-бөлімнің 4-бағаны) оның өзiндiк құны бойынша көрсету керек. Сонымен бiрге, 2-бөлімнің 3-бағаны және 3-бөлімнің 4-бағанындағы электр энергиясы, жылу энергиясы және көмiр үшін, тек қана осы өнім түрлерін өндіруге жұмсалған электр энергиясы, жылу энергиясы мен көмірдің құны көрсетіледі.
      Өңделме шикізаттан өндірілген өнімдер құны (3-бөлімнің 6-бағаны) тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Егер өткізу бағасы болмаса, статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бiрлiгiнің орташа бағадан шығатынын көрсету керек. Егер өңір бойынша орташа бағасы болмаса, республика бойынша орташа бағаны есептеуге қабылдауы керек.
      3-бөлімнің 1, 8 және 3.1 бөлімшенің 1-бағанында жалпы шығарылым, яғни шығарылым кәсіпорындардың өз мұқтаждықтарына пайдаланған өнім есепке алып көрсетіледі.
      Жөнелтілген өнім көлемі өндіруші–кәсіпорынның өз қоймасында өздері өндiрген дайын өнімдер қалдықтарының өзгеру шамасына өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемінен ерекшеленеді.
      Өткен жылға заттай көріністегі өндірілген өнім (3-бөлімнің 8-бағаны) мына жағдайларда толтырылады:
      кәсіпорында құрылымдық өзгерістер болған жағдайда;
      өнеркәсіп өнімінің статистикалық жіктеуішінде жартылай өзгеріс болған жағдайда.
      Қосымша қызмет түрлері бойынша өндірілген өнімдердің көлемі (4-бөлім 1-баған) 05-33, 35-39 кодтарынан басқа ЭҚЖЖ1-тың барлық қызмет түрлері бойынша толтырылады.
      Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы қызметтерге:
      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптар мен басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және оларға техникалық қызмет көрсету;
      материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша, басқа кәсіпорындармен дайындалған бұйымдарды толық дайындағанға дейін жеткізу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау және тағы басқа);
      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою және тағы басқа;
      өңделме шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өндіруші кәсіпорындардағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу және тағы басқа);
      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату бойынша (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау қызметтері жатады. Бұл орайда, электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағандағы қызмет көрсету көлеміне тек «таза қызмет көрсету» (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер), енгізілетінін ескеру қажет.
      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім «ҚҚС2-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5, 6 бағандар > 0.
      2) 3-бөлім «Заттай көріністегі өнім өндірісі және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемі»:
      1 баған > 3 бағаннан; 1 баған > 5 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бағандар > 0.
      3) 2-бөлімнің 1-бағанында ЭҚЖС бойынша қызмет түрінің коды 4 белгісіне дейін > 3 бөлімнің 2 бағанындағы ЭҚЖС бойынша қызмет түрінің коды бірінші 4 белгісіне дейін өнім түрлерінің сомасына.
      4) 6-бөлім «ҚҚС-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі» және 7 бөлім «Заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      2 баған > 3, 4 бағандарының сомасына.

__________________________
1Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (5-таңбалы ЭҚЖЖ)
__________________________
2қосылған құн салығы

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2013 жылғы
7 тамыздағы
№ 177 бұйрығына 5-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 5 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 7 августа 2013 года
№ 177

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады

Статистическую форму можно получить
на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақытылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 0311102
Код статистической формы 0311102

Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

1-Ө
1-П

Тоқсандық
Квартальная

Есепті кезең
Отчетный период


тоқсан
квартал

жыл
год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамға дейінгі, қызметінің негізгі түрі «Өнеркәсіп» және жұмыс істейтіндердің санына қарамастан қызметінің қайталама түрі «Өнеркәсіп» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» со списочной численностью работающих до 50 человек и вторичным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39) независимо от численности работающих.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 25-күні
Срок представления – 25 числа после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистраци предприятия)- область, город, район, населенный пункт1.1 Аумақ коды Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрi ӘАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО)
(заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)

2. Есепті тоқсанда өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрi ҚҚС) және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в отчетном квартале в действующих ценах предприятия без налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и акцизов, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ1 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование видов деятельности по ОКЭД

ЭҚЖЖ коды
Код ОКЭД

Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі
Объем произведенной продукции (товаров, услуг)

Оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі
Из него объем оказанных услуг промышленного характера

Өз мұқтаждықтарына (зауытішілік айналым) пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот)

Есепті тоқсан соңындағы аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства на конец отчетного квартала

Басқа кәсiпорындарға өңдеуге тапсырған шикiзаттың құны
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям

А

Б

1

2

3

4

5

Барлығы
Всего

__________________________
1Мұнда және бұдан әрі 5 – таңбалы ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы
Здесь и далее ОКЭД 5-ти значный – Номенклатура видов экономической деятельности, расположенный на интернет-ресурсе Агентства Республики Казазахстан по статистике

3. Заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемін көрсетіңіз
Укажите производство продукции в натуральном выражении и объемы произведенной продукции в стоимостном выражении

ӨӨСЖ2 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ
коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті тоқсанда заттай көріністегі өндірілген өнім- барлығы
Произведено продукции за отчетный квартал в натуральном выражении – всего

Есепті тоқсанда
өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции (товаров, услуг) за отчетный квартал, тыс. тенге

Есепті тоқсанда өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды за отчетный квартал

Есепті тоқсанда өңделме шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья за отчетный квартал

Өткен жылғы тиісті тоқ
санда заттай көріністегі өндірілген өнім, барлығы
Произведено продукции за соответствующий квартал предыдущего года в натуральном выражении, всего

заттай көріністе
в натуральном выражении

құндық көріністе, мың теңге
в стоимостном выражении, тыс. тенге

заттай көріністе
в натуральном выражении

құндық көріністе, мың теңге
в стоимостном выражении, тыс. тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

___________________________
2Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық жіктеуші
Здесь и далее СКПП – Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг), расположенный на интернет-ресурсе Агентства Республики Казазахстан по статистике

4. Есепті тоқсанда заттай көріністегі өнім өндірісі өсуінің немесе төмендеуінің негізгі себептерін көрсетіңіз
Укажите основные причины роста или спада производства продукции в натуральном выражении в отчетном квартале

Толтыру үлгісі:
Пример заполнения: 1, 2,, 9


ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ
коды (респондент толтырады)
Код СКПП
(заполняется респондентом)

Өсу себептері
Причины роста

Төмендеу себептері
Причины спада

өткен тоқсандағы деңгейге
к уровню предыдущего квартала

өткен жылғы тиісті тоқсандағы деңгейге
к уровню соответствующего квартала предыдущего года

өткен тоқсандағы деңгейге
к уровню предыдущего квартала

өткен жылғы тиісті тоқсандағы деңгейге
к уровню соответствующего квартала предыдущего года

А

Б

1

2

3

4

Ескерту: осы бөлім өнiм өндiрiсі өсуінің немесе төмендеуінің негiзгi себептерiнiң анықтамалығына сәйкес толтырылады:
1. Шикізаттың түсуі
2. Сұраныс (тапсырыстардың, келiсiм шарттардың, шарттардың, өткiзу нарығының артуы немесе азаюы)
3. Қайта өңделетiн шикiзаттағы металдардың мөлшері
4. Кәсiпорынды жөндеу, қайта жаңарту
5. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі
6. Шикізаттың болмауы
7. Апатты жағдай
9. Өзге де

Примечание: данный раздел заполняется в соответствии со справочником основных причин роста или спада производства продукции:
1. Поступление сырья
2. Спрос (увеличение или уменьшение заказов, договоров, контрактов, рынка сбыта)
3. Содержание металла в перерабатываемом сырье
4. Ремонт, реконструкция предприятия
5. Недостаток собственных оборотных средств
6. Отсутствие сырья
7. Аварийная ситуация
9. Прочие

5. Есепті тоқсанда өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен (ҚҚС-сыз және акциздерсіз) көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объем отгруженной в отчетном квартале продукции собственного производства в действующих ценах предприятия (без НДС и акцизов), в тысячах тенге


Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде:
Из них:

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

1

2

3

4

Жөнелтілген өнім (тауар, қызмет) көлемі – барлығы
Объем отгруженной продукции (товаров, услуг) – всего

оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер көлемі
из него объем услуг промышленного характера

6. Есепті тоқсанда заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін көрсетіңіз
Укажите объем отгруженной в отчетном квартале продукции собственного производства в натуральном выражении

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП
(заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде:
Из них:

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

Б

В

1

2

3

4Атауы                                  Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
______________________________________ ______________________________

Телефон_______________________________ Электрондық почта мекенжайы
                                       ______________________________

Орындаушы
Исполнитель __________________________ ______________________________
                       аты-жөні                    телефон
                       фамилия

Басшы
Руководитель _________________________ ______________________________
            тегі, аты және әкесінің аты            қолы
            фамилия, имя и отчество                подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________ ______________________________
                 тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                 фамилия, имя и отчество          подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет)
өндіру және жөнелту туралы есебі» 
статистикалық нысанына (коды 0311102,
индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық)
қосымша             

6-бөлімге арналған өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

ОКЭД, СКПП коды

Өнім түрлерінің атауы

В

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05

Көмір және лигнит өндіру

05101

Тас көмір, мың тонна

05201

Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна

06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

061010100

Шикі мұнай (көмірсутектілердің табиғи қоспалары), битумды минералдардан алынған мұнайды қоса, мың тонна

061010200

Газ конденсаты, мың тонна

062010200

Газ тәріздес жағдайдағы табиғи газ, млн.текше м

07

Металл кендерін өндіру

071010110

Агломератталмаған темір кендері, мың тонна

071010210

Агломератталған темір кендері, мың тонна

071010230

Теміркенді шекемтастар, мың тонна

072911100

Мыс кендері, мың тонна

072911200

Мыс қойыртпалары, мың тонна

072911300

Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна

072911400

Мыс-мырыш кендері, мың тонна

072913100

Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна

072914220

Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна

072915230

Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна

072915240

Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна

072915320

Мырыш қойыртпалары, мың тонна

072915330

Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна

072919210

Марганец кендері, мың тонна

072919410

Хром кендері, мың тонна

072919420

Хром қойыртпалары, мың тонна

08

Кен өндіру өнеркәсібінің өзге де салалары

081112

Ескерткіштерге, әрлеуге немесе құрылысқа арналған гранит, құмдақ және тас, мың текше метр

08112

Әктас және ғаныш, мың тонна

081211

Табиғи құм, мың текше метр

081212

Түйіршектер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; малта тас, қиыршық тас, шағыл немесе ұсақталған тас, мың текше метр

08122

Саз және каолин, мың тонна

089111110

Ұсақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089111120

Ұсақ ұнтақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089929400

Асбест, мың тонна

С

Өңдеу өнеркәсібі

10

Тамақ өнімдерін өндіру

10111

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың еті, жас немесе салқындатылған, тонна

10114

Ірі қара мал, қой, ешкі немесе жылқы тектес жануарлардың, түтілген жүні, иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10121

Үй құстарының еті, жас немесе салқындатылған, тонна

101314

Еттен, тағамдық қосымша өнімдерден немесе малдың қанынан жасалған шұжықтар және соған ұқсас өнімдер, тонна

10201

Жас салқындатылған немесе тоңазытылған балық, тонна

10321

Жеміс пен көкөніс шырындары, мың литр

104124

Тазартылмаған күнбағыс майы, тонна

104126100

Тазартылмаған рапс майы, тонна

104154

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, күнбағыс майы және оның фракциялары, тонна

104155

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, мақта майы және оның фракциялары, тонна

10421

Маргарин және соған ұқсас өнімдер, тонна

10511

Өңделген сұйық сүт және кілегей, тонна

10513

Сары май, тонна

106112300

Жартылай ақталған немесе толығымен ақталған күріш, "камолиноны" қоса, тонна

10612

Дәнді дақылдардан және өсімдіктен жасалған ұн; олардың майда тартылған қоспасы, тонна

10613

Жарма, ірі тартылған ұн, түйіршіктер және дәнді дақылдардан жасалған өзге де өнімдер, тонна

107111

Жаңа піскен нан, тонна

10731

Макарондар, кеспе, кускус және осыған ұқсас ұн өнімдері, тонна

10811

Құрақ немесе қызылша шикі қанты немесе тазартылған қант; сірне (меласса), тонна

10822

Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитер өнімдері, тонна

10831

Қайта өңделген кофе мен шәй, тонна

11

Сусындар өндіру

110110210

Коньяк, мың литр

110110630

Құрамындағы спирт көлемі 45,4%-дан аз арақ, ішетін спирт, мың литр

110110810

Ликерлер, мың литр

110211300

Шампан, мың литр

110212100

Таза жүзім шарабы, мың литр

11051

Сыра, сыра қайнатудан қалған тұнбалар және қалдықтардан басқа, мың литр

110711

Тәттілендірілмеген, хош иістендірілмеген минералды және газды су, мың литр

110719

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр

12

Темекі бұйымдарын өндіру

120011

Сигаралар, черуттар (екі шеті кесілген сигаралар), сигариллалар (жіңішке сигаралар), сигареталар, темекіден немесе оның орнына жүретіндерден жасалған папиростар, млн. дана

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

131025

Кардо- және тарақпен түтілген мақта, тонна

131050300

Кардомен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131050400

Тарақпен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131061

Тарақпен таралған және таралмаған талшықтардан жасалған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралған немесе оралмаған мақта иірімжібі (тiгiн жiптерден басқа), тонна

132012100

Кардомен таралған жүннен жасалған маталар, мың шаршы метр

13202

Мақта маталары, мың шаршы метр

139212

Төсек жаймалары, мың дана

13931

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр

14

Киімдерін өндіру

14132

Ерлер мен ер балаларға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

14133

Әйелдер мен қыздарға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

141943330

Табиғи теріден тігілген қалпақтар және бас киімдер, мың дана

143110600

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, мың жұп

14391

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитерлер, жемпірлер,пуловерлер, кардигандар, көкірекшілер және соған ұқсас бұйымдар, дана

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15113

Түгі жоқ ірі қара малдың немесе жылқы тектес малдардың терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15114

Түгі жоқ қойдың, ешкінің және шошқаның терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15201

Аяқкиімдер, спорттық, ылғалдан сақтайтын және ортопедиялықтан басқа, мың жұп

16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдарды өндіру

16101

Бойлай тілінген немесе жарылған, 6 мм қалың бөлікке бөлінген немесе кесілген ағаш материалдары; ағаштан жасалған сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай шпалдары, мың текше метр

162114

Сүректен және өзге де сүректелген материалдардан жасалған ағаш талшықты тақталар, мың шаршы метр

162311

Терезе және оның жақтаулары, шыныланған есіктер және оның жақтаулары, есіктер және оның жақтауларымен ағаш босағалар, мың шаршы метр

16232

Құрылыстың құрама ағаш конструкциялары, тонна

17

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

172111

Тесілген кеңірдектенген қағаз және қатырма қағаз, орамда немесе парақпен, тонна

172113

Кеңірдектенген қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған қораптар, жәшіктер және сөмкелер, кг

172211

Әжетхана қағазы, қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан жасалған жаймадан тігілген қол орамалдар, гигиеналық немесе косметикалық майлық және сүлгілер, ас үйге арналған дастархандар мен сүлгілер, кг

17241

Түсқағаз, мың шаршы метр

172911

Қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған заттаңбалар және жапсырмалар, кг

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19101

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір, мың тонна

192021

Мотор отыны (бензин, авиациялықты қоса), мың тонна

192024

Керосин, мың тонна

192026

Газойлдер (дизельдік отын), мың тонна

192028910

Отындық мазут, мың тонна

192032920

Көмірсутекті сұйытылған газдар, мың тонна

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

201212150

Хром триоксиді (хромды ангидрид), тонна

201212191

Хром тотығы, тонна

201223310

Хром илегіш, тонна

201321600

Фосфор, тонна

201324331

Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна

201324550

Ортофосфорлық (фосфорлық) қышқыл және полифосфорлық , тонна

201342700

Натрий трифосфаты (натрий триполифосфаты), тонна

201351310

Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна

201474

Құрамындағы спирт көлемі 80% және одан да жоғары, денатуратталмаған этил спирті, мың литр

201475

Этил спирті және кез келген күштіліктегі өзге де денатуратталған спирт, мың литр

20151

Азот қышқылы, сульфоазот қышқылы, аммиак, тонна

20153

Азотты минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20154

Фосфорлы минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20161

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна

20162

Бастапқы пішіндегі стирол полимерлері, тонна

20163

Бастапқы пішіндегі винилхлоридтің немесе өзге де галогенденген олефиндердің полимерлері, тонна

20164

Спирттердің өзге полиацетальдары, полиэфирлері және бастапқы пішіндегі эпоксидті шайырлар; бастапқы пішіндегі поликарбонаттар, алкид шайырлары, өзге де полиаллилэфирлер және полиэфирлер, тонна

20165

Бастапқы пішіндегі өзге де пластмассалар; ион алмастырғыш шайырлар, тонна

202012

Бөлшек сауда үшін қалыптарға немесе орауыштарға өлшеп оралған немесе дайын препараттар не бұйымдар түрінде ұсынылған өзге де гербицидтер, шарт. тонна

204132

Жуғыш құралдар, тонна

20511

Дайын жарылғыш заттар; бикфорд баулары; тұтандырғыштар; жарғыштар және детонациялайтын баулар; электр детонаторлар; фейерверктер, кг

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер препараттар өндіру

21101

Салицил қышқылы, О-ацетилсалицил қышқылы; олардың тұздары және күрделі эфирлері, кг

21102

Лизин, глютамин қышқылы және олардың тұздары; төрттік тұздар және аммоний гидроксиді; фосфоаминолипидтер; амидтер, олардың туындылары мен тұздары, кг

21103

Басқа топтамаларға енгізілмеген лактондар; конденсацияланбаған пиразольды сақинадан, пирамидинді сақинадан, пиперазинді сақинадан, конденсацияланбаған триазинді сақинадан немесе конденсацияланбаған сақиналардың фенотиазинді жүйесінен тұратын азоттың гетероатомдары ғана бар гетероциклды қосылыстар; нуклеиндік қышқылдар және олардың тұздары; гидантоин және оның туындылары, кг

21104

Басқа топтамаларға енгізілмеген химиялық таза қанттар, басқа топтамаларға енгізілмеген жай және күрделі қант эфирлері және олардың тұздары, кг

21105

Провитаминдер, витаминдер және гармондар; өсімдік гликозидтері, алкалоидтері, олардың тұздары; антибиотиктер, кг

21106

Бездер және өзге де органдар, олардың сығындылары және басқа топтамаларға енгізілмеген адам немесе жануар ағзасындағы өзге де заттар, кг

21201

Дәрі-дәрмектер, мың теңге

21202

Өзге де фармацевтикалық препараттар, мың теңге

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22193

Резеңкеден жасалған құбырлар, түтіктер, жең және шлангілер (эбониттен басқа), кг

221940500

Резеңкеден жасалған конвейерлік таспалар, кг

22212

Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, жең мен шлангілер және олардың фитингтері, кг

22213

Пластмассадан жасалған тақтайлар, табақтар, пленка, фольга және кесінділер арматураланбаған немесе өзге материалдармен араласпаған, кг

222314

Пластмассадан жасалған есіктер, терезелер, есік қораптары және терезе жақтаулары, есікке арналған босаға, терезе қақпағы, терезе жапқыш және соған ұқсас бұйымдар мен олардың бөлшектері, кг

23

Өзге де металл емес минералды өнімдерді өндіру

232012370

Қыштан құйылған отқа төзімді кірпіштер, блоктар, қыштан құйылған отқа төзімді тақтайлар және соған ұқсас құрамында 50% массасынан асатын глиноземі (Al2O3), кремнеземі (SiO2) бар бұйымдар, олардың өзге де қоспалары немесе қосылыстары, тонна

232012900

Отқа төзімді кірпіштер, блоктар, тақтайлар және соған ұқсас отқа төзімді қыштан құйылған өзге де бұйымдар, тонна

23311

Қыш тақталар және тақтайшалар, шаршы метр

233211100

Қыштан құйылған отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік тасты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған бұйымдардан басқа, мың текше метр

234111300

Фарфордан жасалған асхана және ас үй ыдыстары, кг

23511

Цемент, мың тонна

23521

Сөндiрiлген, сөндiрiлмеген және гидравликалық әк, тонна

236112

Цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған құрылысқа арналған, соның ішінде азаматтық, құрама конструкция элементтері, тонна

23612

Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, тонна

236210510

Ғанышкартон, шаршы метр

23631

Тауарлы бетон, тонна

23641

Құрылыс ерітінділері, тонна

236512300

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтар қосылған табақтар, панельдер, тақтайшалар және соған ұқсас бұйымдар, шаршы метр

236512500

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшық, синтетикалық талшықтар қосылған құбырлар, түтіктер және олардың фитингтері, тонна

239912530

Асфальттан немесе соған ұқсас материалдардан жасалған шатырлық немесе қаптамалық бұйымдар, орамда, мың шаршы метр

24

Металлургия өнеркәсібі

241012200

Феррохром, тонна

241012430

Ферросилиций, тонна

241012450

Ферросиликомарганец, тонна

241012530

Ферросиликохром, тонна

241031100

Мырыштандырылған илек, тонна

241051100

Ақ қаңылтыр және қалайыланған жаймалық илек, тонна

244110320

Тазартылған күміс, кг

244110390

Өңделмеген өзге де күміс, кг

244120310

Ұнтақ түріндегі алтын, кг

244120320

Тазартылған алтын, кг

244120390

Өңделмеген өзге де алтын, кг

244211

Өңделмеген алюминий, тонна

244312

Өңделмеген мырыш, тонна

244413300

Өңделмеген, легірленбеген тазартылған мыс, тонна

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25111

Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна

252111

Электр қыздырғыштарынсыз қара металдан жасалған, орталық жылу жүйесіне арналған радиаторлар, тонна

252112

Ыстық су немесе төмен қысымды бу өндiрiсіне арналған орталық жылу жүйесінің қазандықтары, дана

252911310

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, дана

259911100

Қара металдан жасалған раковиналар мен жуғыштар, мың дана

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды өндіру

262013

Бір корпустың құрамында, ең құрғанда, орталық процессор және кіріс, шығыс құрылғысы бар, құрама немесе жеке блоктарына орналастырылған есептеуіш цифрлық машиналар, дана

26402

Радиохабары қабылдағыштармен, дыбыс-, бейне жазбалар немесе бейнелерді жаңғыртуға арналған аппаратуралармен бiрiккен немесе бірікпеген телевизиялық қабылдағыштар, дана

264032

Магнитофондар мен өзге де дыбыс жазатын аппаратуралар, дана

265152300

Сұйықтық шығынын немесе деңгейін өлшеуге арналған электрондық приборлар, дана

265163500

Сұйықтық санауыштар (калибрлейтінді қоса), дана

265163700

Электрэнергия санауыштары (калибрлейтінді қоса), дана

27

Электр жабдықтарын өндіру

27114

Электр трансформаторлар, мың кВа

272021

Поршеньдік қозғалтқыштарды шығаруға арналған қорғасын-қышқылды электр аккумуляторлар, дана

275113300

Құрғақ кір сыйымдылығы 10 кг аспайтын, толық автоматталған кір жуатын машиналар, дана

27905

Электр конденсаторлар, дана

28

Басқа топтамаларға еңгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

281314

Сұйықты айдауға арналған орталықтан тепкіш сорғылар; өзге де сорғылар, дана

28151

Шарикті немесе аунақша мойынтіректер, тонна

28302

Ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де тракторлар, дана

283031

Соқалар, дана

283059

Басқа топтамаларға енгізілмеген жинайтын машиналар мен бастырғыштар, дана

28921

Кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар, дана

28931

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын өңдеуге арналған жабдық, оның бөліктерінен басқа, дана

289422300

Сыйымдылығы 10 кг астам, тұрмыс қажетіне немесе кір жуатын мекемелерге арналған кір жуатын машиналар, дана

289422400

Жуылған кірді сығуға арналған машина, дана

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелерді өндіру

29102

Жолаушыларға арналған жеңіл автомобильдер, дана

29103

Он және одан көп адам тасымалдайтын автомобильдер, дана

29104

Жүк тасымалдайтын автомобильдер, дана

29105

Арнайы және жабдықтандырылған автомобильдер, дана

29202

Тіркемелер және жартылай тіркемелер; контейнерлер, дана

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

30202

Өздігінен жүретін темір жол вагондары және трамвай вагондары, автомотристер және автодрезиналар, жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге арналған көлік құралдарынан басқа, дана

30203

Өзге де жылжымалы құрам, дана

31

Жиһаз өндіру

310011

Арнайы отыруға арналған қаңқасы негізінен металдан жасалған жиһаздар, дана

310012

Отыруға арналған қаңқасы негізінен ағаштан жасалған жиһаздар, дана

310112

Ағаштан жасалған кеңсе жиһазы, дана

31021

Ас үй жиһазы, дана

310912350

Ағаштан жасалған керуеттер, дана

310912500

Ас бөлме және қонақ бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз, дана

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35111

Электр энергиясы, мың кВт.сағ

353011100

Жылу энергиясы, мың Гкал

Қазақстан Республикасы  
Статистика агенттігі   
төрағасының 2013 жылғы  
7 тамыздағы № 177 бұйрығына
6-қосымша        

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы
есебі» Жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық
(коды 0311102, индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық)

      1. Осы «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0311102, индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңы 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0311102, индексі 1-Ө, кезеңділігі тоқсандық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) аяқталмаған өндіріс – ол кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде дайындалып, аяқталмаған өнім;
      2) жөнелтілген өнім көлемі – ол есепті кезеңде тұтынушыларға нақты жөнелтілген (тапсырушыға сол жерде акт бойынша берілген өнімді қоса) өнімнің, кәсіпорынның есепшотына түскен немесе түспегеніне қарамастан, тапсырушымен қабылданған және анықтаған ретте сенiм хаттармен және рұқсатнамалармен ресiмделген, iстелiнген өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар және қызметтердің құны;
      3) зауытішілік айналым – ол кәсіпорындармен жеке меншік өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланатын заттай және құндық көріністердегі өндірілген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа);
      4) заттай көріністегі өнеркәсіптің өнім өндірісі – өнімнің жалпы шығарылымы, яғни осы кәсіпорынның ішінде (зауытішілік айналым) өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалған және өңделме шикізаттан өндірілген өнім есепке алынған шығарылымы;
      5) мемлекеттік сатып алу – жұмыс істеуді қамтамасыз етуге, сонымен қатар Мемлекеттік сатып алу туралы заңымен, сонымен бірге Қазақстан Республикасының Азаматтық заңнамасымен белгіленген тәртіпте жүзеге асырылатын мемлекеттік функцияларды немесе тапсырыс берушінің жарғы қызметін орындауға, қайта құрылған заңды тұлғалардың жарғылық капиталына жарна (үлес) енгізуге қажетті тауарларды, жұмыстарды, қызметтерді, еңбек шарты бойынша жеке тұлғалардан немесе өтемақылы қызмет көрсету шарты бойынша кәсіпкерлік қызметтің субъектісі болып табылмайтын жеке тұлғалардан алынатын қызметтерден басқа, тапсырыс берушілермен ақылы негізде иелікке алу;
      6) өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (тауар шығарылымы) – кәсіпорынның өзінің күрделі құрылыс тараптарына және өзінің өнеркәсіптік емес бөлімшелерін өткізуге немесе өзінің қызметкерлеріне еңбек ақы есебінде беруге, сондай-ақ тапсырыс бойынша орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге арналған, кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың құны;
      7) өңделме шикізат – тапсырыс берушіге тиесілі басқа кәсіпорындарға өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізаты.
      3. Есеп респонденттің нақты тұрғылықты жері бойынша тапсырылады.
      Әртүрлi елдi-мекендерде орналасқан бірнеше цехтар болса, онда 1-бөлімде өнеркәсіптік өнім көлемі қай елдi мекенде ең көп өндірілсе, сол жерді көрсету қажет.
      Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және өңделме шикізатсыз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.
      Өңделме шикізаттан дайындалған өнім, өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлеміне (2-бөлім 1-баған) өңдеу құны бойынша, яғни өңделме шикізаттың құнын есепке алусыз енгізіледі.
      Басқа кәсiпорындарға өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құнын (2-бөлімнің 5-бағаны) өз өнімдерін басқа кәсiпорындарға өнеркәсiптік өңдеуге және одан өнім шығару үшін (өңделме шикiзат ретiнде) беретін кәсiпорындар толтырады.
      Өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнімдер құнын (2-бөлімнің 3-бағаны және 3-бөлімнің 4-бағаны) оның өзiндiк құны бойынша көрсету керек. Бұл ретте, 2-бөлімнің 3-бағанында және 3-бөлімнің 4-бағанындағы электр энергиясы, жылу энергиясы және көмiр үшін, тек қана осы өнім түрлерін өндіруге жұмсалған электр энергиясы, жылу энергиясы мен көмірдің құны көрсетіледі.
      Өңделме шикізатынан өндірілген өнімдер құны (3-бөлімнің 6-бағаны) тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құнын статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бiрлiгiнің орташа бағасы негізінде көрсету керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек.
      3-бөлімнің 1, 7 бағандарында жалпы шығарылым, яғни кәсіпорындардың өз мұқтаждықтарына пайдаланған өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі.
      3-бөлімнің 2 бағанында өнімінің тауарлық шығарылым құны, өңделме шикізаттан өндірілген өнім ескеріле отырып бірге көрсетіледі.
      Жөнелтілген өнім көлемі дайындаушы–кәсіпорынның қоймасында меншiктi өндiрiс дайын өнім қалдықтарының өзгеру шамасына өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемінен ерекшеленеді.
      Өткен жылғы тиісті тоқсанда заттай көріністегі өнім өндірісі (3-бөлімнің 7-бағаны) мына жағдайларда:
      кәсіпорында құрылымдық өзгерістер болған жағдайда;
      өнеркәсіп өнімінің статистикалық жіктеуішінде ішінара өзгеріс болған жағдайда толтырылады.
      Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы қызметтерге:
      басқа кәсіпорындармен дайындалған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу бойынша материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу жөніндегі жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау және тағы басқа);
      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптар мен басқа да өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;
      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою және тағы басқа;
      өңделме шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өндіруші кәсіпорындардағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу және тағы басқа);
      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату бойынша (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау қызметтері жатады. Бұл орайда, қызмет көрсету көлеміне электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағандағы тек «таза қызмет көрсету» (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер), енгізілетінін ескеру қажет.
      4. Осы нысанды тапсыру қағаз тасығышта және электронды форматта жүзеге асырылады. Статистикалық нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім «ҚҚС1-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5 бағандар > 0.
      2) 3-бөлім «Заттай көріністегі өнім өндірісі және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемі»:
      1 баған > 3 бағаннан; 1 баған > 5 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бағандар > 0.
      3) 2-бөлімнің 1-бағанының ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды 4 белгісіне дейін > 3 бөлімнің 2 бағанындағы ЭҚЖЖ бойынша қызмет түрінің коды бірінші 4 белгісіне дейін өнім түрлерінің сомасына.
      4) 5 бөлім «ҚҚС-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі» және 6 бөлім «Заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      2 баған > 3, 4 бағандарына.

 

Мемлекеттік статистика органдары құпиялылығына кепілдік береді
Конфиденциальность гарантируется органами государственной статистики

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2013 жылғы
7 тамыздағы
№ 177 бұйрығына 7-қосымша

Жалпымемлекеттік статистикалық байқаудың статистикалық нысаны
Статистическая форма общегосударственного статистического наблюдения

Приложение 7 к приказу Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике от 7 августа 2013 года
№ 177

Аумақтық статистика органдарына тапсырылады
Представляется территориальному органу статистики

Статистикалық нысанды толтыруға жұмсалған уақыт, сағатпен (қажеттiсiн қоршаңыз)
Время, затраченное на заполнение статистической формы, в часах (нужное обвести)

1 сағатқа дейiн
до 1 часа

1-2

2-4

4-8

8-40

40 сағаттан артық
более 40 часов

Статистикалық нысанды
www.stat.gov.kz сайтынан алуға болады
Статистическую форму можно получить
на сайте www.stat.gov.kz

Мемлекеттік статистиканың тиісті органдарына алғашқы статистикалық деректерді тапсырмау, уақытылы тапсырмау және дәйексіз деректерді беру «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Қазақстан Республикасы Кодексінің 381-бабында көзделген әкімшілік құқық бұзушылық болып табылады.
Непредставление, несвоевременное представление и представление недостоверных первичных статистических данных в соответствующие органы государственной статистики являются административными правонарушениями, предусмотренными статьей 381 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

Статистикалық нысан коды 0321101
Код статистической формы 0321101

Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі
Отчет предприятия о производстве и отгрузке продукции (товаров, услуг)

1-Ө
1-П

Айлық
Месячная

Есепті кезең
Отчетный периодай
месяц

жыл
год

Қызметкерлерінің тізімдік саны 50 адамнан асатын, қызметінің негізгі түрі «Өнеркәсіп» (Экономикалық қызмет түрлерінің жалпы жіктеуішіне сәйкес - ЭҚЖЖ 05-33, 35-39) болып табылатын заңды тұлғалар және (немесе) олардың құрылымдық және оқшауланған бөлімшелері тапсырады.
Представляют юридические лица и (или) их структурные и обособленные подразделения с основным видом деятельности «Промышленность» (согласно кодам Общего классификатора видов экономической деятельности - ОКЭД 05-33, 35-39) со списочной численностью работающих свыше 50 человек.

Тапсыру мерзімі – есепті кезеңнен кейінгі 1-күні
Срок представления – 1 числа после отчетного периода.

БСН коды
код БИН

1. Өнеркәсіп өнімдерін өндірудің нақты орнын көрсетіңіз (кәсіпорынның тіркелген жеріне қарамастан) - облыс, қала, аудан, елді мекен
Укажите фактическое место производства промышленной продукции (независимо от места регистрации предприятия)- область, город, район, населенный пункт


1.1 Аумақ коды Әкімшілік-аумақтық объектілер жіктеуішіне сәйкес (бұдан әрi ӘАОЖ) (статистикалық нысанды қағаз тасығышта тапсыру кезінде статистика органының қызметкерлері толтырады)
Код территории согласно Классификатору административно-территориальных объектов (далее - КАТО) (заполняется работником органа статистики при сдаче статистической формы на бумажном носителе)2. Есепті айда өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемін қосылған құнға салықсыз (бұдан әрi ҚҚС) және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объемы произведенной продукции и оказанных услуг в отчетном месяце в действующих ценах предприятия без налога на добавленную стоимость (далее - НДС) и акцизов, в тысячах тенге

ЭҚЖЖ1 бойынша қызмет түрлерінің атауы
Наименование
видов деятельности
по ОКЭД

ЭҚЖЖ
коды
Код ОКЭД

Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі
Объем произведенной продукции (товаров, услуг)

Оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы көрсетілген қызметтер көлемі
Из него объем оказанных услуг промышленного характера

Өз мұқтаждықтарына (зауытішілік айналым) пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды (внутризаводской оборот)

Есепті айдың соңындағы дайын өнім қалдықтары
Остатки готовой продукции на конец отчетного месяца

Есепті айдың соңындағы аяқталмаған өндіріс көлемі
Объем незавершенного производства на конец отчетного месяца

Басқа кәсiпорындарға өңдеуге тапсырған шикiзаттың құны
Стоимость сырья, переданного на переработку другим предприятиям

А

Б

1

2

3

4

5

6

Барлығы
Всего
Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах

__________________________
1Мұнда және бұдан әрі 5-таңбалы ЭҚЖЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы
Здесь и далее ОКЭД 5-ти значный – Номенклатура видов экономической деятельности, расположенный на интернет-ресурсе Агентства Республики Казазахстан по статистике

3. Заттай көріністегі өнім өндірісін және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемін көрсетіңіз
Укажите производство продукции в натуральном выражении и объемы произведенной продукции в стоимостном выражении

ӨӨСЖ2 бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ
коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Есепті айда заттай көріністегі өндірілген өнім – барлығы
Произведено продукции за отчетный месяц в натуральном выражении всего

Есепті айда
өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі, мың теңге
Объем произведенной продукции (товаров, услуг) за отчетный месяц, тыс. тенге

Есепті айда өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнім
Использовано продукции на собственные нужды за отчетный месяц

Есепті айда өңделме шикiзатынан өндірілген өнім
Произведено продукции из давальческого сырья за отчетный месяц

Есепті айдың соңындағы заттай көріністегі дайын өнім қалдықтары
Остатки готовой продукции на конец отчетного месяца в натуральном выражении

Өткен жылғы тиісті айында заттай көріністегі өндірілген өнім, барлығы
Произведено продукции за соответствующий месяц предыдущего года в натуральном выражении, всего

заттай көріністе
в натуральном выраже нии

құндық көріністе, мың теңге
в стоимостном выраже нии, тыс. тенге

заттай көріністе
в натуральном выражении

құндық көріністе, мың теңге
в стоимостном выраже нии, тыс. тенге

А

Б

В

1

2

3

4

5

6

7

8
Қажет болған жағдайда қосымша беттерде жалғастырыңыз
При необходимости продолжите на дополнительных листах________________________________
2Мұнда және бұдан әрі ӨӨСЖ – Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің интернет-ресурсында орналасқан Өнеркәсіптік өнімдердің (тауарлардың, қызметтердің) статистикалық жіктеуші
Здесь и далее СКПП – Статистический классификатор промышленной продукции (товаров, услуг), расположенный на интернет-ресурсе Агентства Республики Казазахстан по статистике

4. Есепті айда заттай көріністегі өнім өндірісі өсуінің немесе төмендеуінің негізгі себептерін көрсетіңіз
Укажите основные причины роста или спада производства продукции в натуральном выражении в отчетном месяце

Толтыру үлгісі:
Пример заполнения: 1,2,...,9


ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ
коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өсу себептері
Причины роста

Төмендеу себептері
Причины спада

өткен айдағы деңгейге
к уровню предыдущего месяца

өткен жылғы тиісті айдағы деңгейге
к уровню соответствующего месяца предыдущего года

өткен айдағы деңгейге
к уровню предыдущего месяца

өткен жылғы тиісті айдағы деңгейге
к уровню соответствующего месяца предыдущего года

А

Б

1

2

3

4Ескерту: осы бөлім өнiм өндiрiсі өсуінің немесе төмендеуінің негiзгi себептерiнiң анықтамалығына сәйкес толтырылады:
1. Шикізаттың түсуі
2. Сұраныс (тапсырыстардың, келiсiм шарттардың, шарттардың, өткiзу нарығының артуы немесе азаюы)
3. Қайта өңделетiн шикiзаттағы металдардың мөлшері
4. Кәсiпорынды жөндеу, қайта жаңарту
5. Меншікті айналым қаражаттарының жетіспеушілігі
6. Шикізаттың болмауы
7. Апатты жағдай
9. Өзге де

Примечание: данный раздел заполняется в соответствии со справочником основных причин роста или спада производства продукции:
1. Поступление сырья
2. Спрос (увеличение или уменьшение заказов, договоров, контрактов, рынка сбыта)
3. Содержание металла в перерабатываемом сырье
4. Ремонт, реконструкция предприятия
5. Недостаток собственных оборотных средств
6. Отсутствие сырья
7. Аварийная ситуация
9. Прочие

5. Есепті айда өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін ҚҚС-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен көрсетіңіз, мың теңгемен
Укажите объем отгруженной в отчетном месяце продукции собственного производства в действующих ценах предприятия без НДС и акцизов, в тысячах тенге


Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде
Из них

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

1

2

3

4

Жөнелтілген өнім (тауар, қызмет) көлемі – барлығы
Объем отгруженной продукции (товаров, услуг) – всего

оның ішінде өнеркәсіптік сипаттағы қызметтер көлемі
из него объем услуг промышленного характера

6. Есепті айда заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемін көрсетіңіз
Укажите объем отгруженной в отчетном месяце продукции собственного производства в натуральном выражении

ӨӨСЖ бойынша өнім түрлерінің атауы
Наименование видов продукции по СКПП

ӨӨСЖ коды (респондент толтырады)
Код СКПП (заполняется респондентом)

Өлшем бірлігі
Единица измерения

Барлығы
Всего

Ішкі нарыққа
На внутренний рынок

Оның ішінде
Из них

мемлекеттік сатып алулар бойынша
по государственным закупкам

ұлттық компаниялардың сатып алулары бойынша
по закупкам национальных компаний

А

Б

В

1

2

3

4
Атауы                                  Мекенжайы
Наименование__________________________ Адрес ________________________
______________________________________ ______________________________

Телефон_______________________________ Электрондық почта мекенжайы
                                       ______________________________

Орындаушы
Исполнитель __________________________ ______________________________
                       аты-жөні                    телефон
                       фамилия

Басшы
Руководитель _________________________ ______________________________
            тегі, аты және әкесінің аты            қолы
            фамилия, имя и отчество                подпись

Бас бухгалтер
Главный бухгалтер_____________________ ______________________________
                 тегі, аты және әкесінің аты         қолы
                 фамилия, имя и отчество          подпись

Мөрдің орны (бар болған жағдайда)
Место для печати (при наличии)

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) 
өндіру және жөнелту туралы есебі»  
статистикалық нысанына (код 0321101,
индексі 1-Ө, кезеңділігі айлық) қосымша

6-бөлімге арналған өнеркәсіп салалары бойынша өнімдер тізбесі

ОКЭД, СКПП коды

Өнім түрлерінің атауы

В

Кен өндіру өнеркәсібі және карьерлерді қазу

05

Көмір және лигнит өндіру

05101

Тас көмір, мың тонна

05201

Лигнит (қоңыр көмір), мың тонна

06

Шикі мұнай және табиғи газ өндіру

061010100

Шикі мұнай (көмірсутектілердің табиғи қоспалары), битумды минералдардан алынған мұнайды қоса, мың тонна

061010200

Газ конденсаты, мың тонна

062010200

Газ тәріздес жағдайдағы табиғи газ, млн.текше м

07

Металл кендерін өндіру

071010110

Агломератталмаған темір кендері, мың тонна

071010210

Агломератталған темір кендері, мың тонна

071010230

Теміркенді шекемтастар, мың тонна

072911100

Мыс кендері, мың тонна

072911200

Мыс қойыртпалары, мың тонна

072911300

Мыс қойыртпасындағы мыс, мың тонна

072911400

Мыс-мырыш кендері, мың тонна

072913100

Алюминий кендері (бокситтер), мың тонна

072914220

Құрамында алтыны бар қойыртпалар, мың тонна

072915230

Қорғасын қойыртпасындағы қорғасын, мың тонна

072915240

Қорғасын-мырыш кендері, мың тонна

072915320

Мырыш қойыртпалары, мың тонна

072915330

Мырыш қойыртпасындағы мырыш, мың тонна

072919210

Марганец кендері, мың тонна

072919410

Хром кендері, мың тонна

072919420

Хром қойыртпалары, мың тонна

08

Кен өндіру өнеркәсібінің өзге де салалары

081112

Ескерткіштерге, әрлеуге немесе құрылысқа арналған гранит, құмдақ және тас, мың текше метр

08112

Әктас және ғаныш, мың тонна

081211

Табиғи құм, мың текше метр

081212

Түйіршектер, тас үгіндісі және тас ұнтағы; малта тас, қиыршық тас, шағыл немесе ұсақталған тас, мың текше метр

08122

Саз және каолин, мың тонна

089111110

Ұсақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089111120

Ұсақ ұнтақталған фосфат шикізаты, мың тонна

089929400

Асбест, мың тонна

С

Өңдеу өнеркәсібі

10

Тамақ өнімдерін өндіру

10111

Ірі қара мал, шошқа, қой, ешкі, жылқы және жылқы тектес жануарлардың еті, жас немесе салқындатылған, тонна

10114

Ірі қара мал, қой, ешкі немесе жылқы тектес жануарлардың, түтілген жүні, иленбеген терісі мен былғарысы, тонна

10121

Үй құстарының еті, жас немесе салқындатылған, тонна

101314

Еттен, тағамдық қосымша өнімдерден немесе малдың қанынан жасалған шұжықтар және соған ұқсас өнімдер, тонна

10201

Жас салқындатылған немесе тоңазытылған балық, тонна

10321

Жеміс пен көкөніс шырындары, мың литр

104124

Тазартылмаған күнбағыс майы, тонна

104126100

Тазартылмаған рапс майы, тонна

104154

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, күнбағыс майы және оның фракциялары, тонна

104155

Тазартылған, бірақ химиялық құрамы өзгермеген, мақта майы және оның фракциялары, тонна

10421

Маргарин және соған ұқсас өнімдер, тонна

10511

Өңделген сұйық сүт және кілегей, тонна

10513

Сары май, тонна

106112300

Жартылай ақталған немесе толығымен ақталған күріш, "камолиноны" қоса, тонна

10612

Дәнді дақылдардан және өсімдіктен жасалған ұн; олардың майда тартылған қоспасы, тонна

10613

Жарма, ірі тартылған ұн, түйіршіктер және дәнді дақылдардан жасалған өзге де өнімдер, тонна

107111

Жаңа піскен нан, тонна

10731

Макарондар, кеспе, кускус және осыған ұқсас ұн өнімдері, тонна

10811

Құрақ немесе қызылша шикі қанты немесе тазартылған қант; сірне (меласса), тонна

10822

Шоколад, шоколад пен қанттан жасалған кондитер өнімдері, тонна

10831

Қайта өңделген кофе мен шәй, тонна

11

Сусындар өндіру

110110210

Коньяк, мың литр

110110630

Құрамындағы спирт көлемі 45,4%-дан аз арақ, ішетін спирт, мың литр

110110810

Ликерлер, мың литр

110211300

Шампан, мың литр

110212100

Таза жүзім шарабы, мың литр

11051

Сыра, сыра қайнатудан қалған тұнбалар және қалдықтардан басқа, мың литр

110711

Тәттілендірілмеген, хош иістендірілмеген минералды және газды су, мың литр

110719

Өзге де алкогольсіз сусындар, мың литр

12

Темекі бұйымдарын өндіру

120011

Сигаралар, черуттар (екі шеті кесілген сигаралар), сигариллалар (жіңішке сигаралар), сигареталар, темекіден немесе оның орнына жүретіндерден жасалған папиростар, млн. дана

13

Тоқыма бұйымдарын өндіру

131025

Кардо- және тарақпен түтілген мақта, тонна

131050300

Кардомен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131050400

Тарақпен таралған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралмаған, жүн иірімжібі, тонна

131061

Тарақпен таралған және таралмаған талшықтардан жасалған, бөлшектеп сату үшін өлшеніп оралған немесе оралмаған мақта иірімжібі (тiгiн жiптерден басқа), тонна

132012100

Кардомен таралған жүннен жасалған маталар, мың шаршы метр

13202

Мақта маталары, мың шаршы метр

139212

Төсек жаймалары, мың дана

13931

Кілемдер және кілем бұйымдары, мың шаршы метр

14

Киімдерін өндіру

14132

Ерлер мен ер балаларға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

14133

Әйелдер мен қыздарға арналған өзге де сырт киімдер, трикотаждан басқа, дана

141943330

Табиғи теріден тігілген қалпақтар және бас киімдер, мың дана

143110600

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж ұйықтар, мың жұп

14391

Машинамен немесе қолмен тоқылған трикотаж свитерлер, жемпірлер,пуловерлер, кардигандар, көкірекшілер және соған ұқсас бұйымдар, дана

15

Былғары және оған жататын өнімдерді өндіру

15113

Түгі жоқ ірі қара малдың немесе жылқы тектес малдардың терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15114

Түгі жоқ қойдың, ешкінің және шошқаның терісінен дайындалған былғары, мың шаршы дм

15201

Аяқкиімдер, спорттық, ылғалдан сақтайтын және ортопедиялықтан басқа, мың жұп

16

Жиһаздан басқа ағаштан және тоздан жасалған бұйымдарды өндіру; сабаннан және өруге арналған материалдан жасалған бұйымдарды өндіру

16101

Бойлай тілінген немесе жарылған, 6 мм қалың бөлікке бөлінген немесе кесілген ағаш материалдары; ағаштан жасалған сіңдірілмеген темір жол немесе трамвай шпалдары, мың текше метр

162114

Сүректен және өзге де сүректелген материалдардан жасалған ағаш талшықты тақталар, мың шаршы метр

162311

Терезе және оның жақтаулары, шыныланған есіктер және оның жақтаулары, есіктер және оның жақтауларымен ағаш босағалар, мың шаршы метр

16232

Құрылыстың құрама ағаш конструкциялары, тонна

17

Қағаз және қағаздан жасалған өнімдер өндіру

172111

Тесілген кеңірдектенген қағаз және қатырма қағаз, орамда немесе парақпен, тонна

172113

Кеңірдектенген қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған қораптар, жәшіктер және сөмкелер, кг

172211

Әжетхана қағазы, қағаз массасынан, қағаздан, целлюлоза мақтасынан немесе целлюлоза талшығынан жасалған жаймадан тігілген қол орамалдар, гигиеналық немесе косметикалық майлық және сүлгілер, ас үйге арналған дастархандар мен сүлгілер, кг

17241

Түсқағаз, мың шаршы метр

172911

Қағаздан немесе қатырма қағаздан жасалған заттаңбалар және жапсырмалар, кг

19

Кокс және мұнай өңдеу өнімдерін өндіру

19101

Тас көмірден, лигниттен немесе шымтезектен алынған кокс және жартылай кокс; ретортты көмір, мың тонна

192021

Мотор отыны (бензин, авиациялықты қоса), мың тонна

192024

Керосин, мың тонна

192026

Газойлдер (дизельдік отын), мың тонна

192028910

Отындық мазут, мың тонна

192032920

Көмірсутекті сұйытылған газдар, мың тонна

20

Химиялық өнеркәсіп өнімдерін өндіру

201212150

Хром триоксиді (хромды ангидрид), тонна

201212191

Хром тотығы, тонна

201223310

Хром илегіш, тонна

201321600

Фосфор, тонна

201324331

Моногидраттағы күкірт қышқылы, тонна

201324550

Ортофосфорлық (фосфорлық) қышқыл және полифосфорлық қышқылдар, тонна

201342700

Натрий трифосфаты (натрий триполифосфаты), тонна

201351310

Натрий бихроматы (натрий хромпигі), тонна

201474

Құрамындағы спирт көлемі 80% және одан да жоғары, денатуратталмаған этил спирті, мың литр

201475

Этил спирті және кез келген күштіліктегі өзге де денатуратталған спирт, мың литр

20151

Азот қышқылы, сульфоазот қышқылы, аммиак, тонна

20153

Азотты минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20154

Фосфорлы минералды немесе химиялық тыңайтқыштар, тонна

20161

Бастапқы пішіндегі этилен полимерлері, тонна

20162

Бастапқы пішіндегі стирол полимерлері, тонна

20163

Бастапқы пішіндегі винилхлоридтің немесе өзге де галогенденген олефиндердің полимерлері, тонна

20164

Спирттердің өзге полиацетальдары, полиэфирлері және бастапқы пішіндегі эпоксидті шайырлар; бастапқы пішіндегі поликарбонаттар, алкид шайырлары, өзге де полиаллилэфирлер және полиэфирлер, тонна

20165

Бастапқы пішіндегі өзге де пластмассалар; ион алмастырғыш шайырлар, тонна

202012

Бөлшек сауда үшін қалыптарға немесе орауыштарға өлшеп оралған немесе дайын препараттар не бұйымдар түрінде ұсынылған өзге де гербицидтер, шарт. тонна

204132

Жуғыш құралдар, тонна

20511

Дайын жарылғыш заттар; бикфорд баулары; тұтандырғыштар; жарғыштар және детонациялайтын баулар; электр детонаторлар; фейерверктер, кг

21

Негізгі фармацевтикалық өнімдер препараттар өндіру

21101

Салицил қышқылы, О-ацетилсалицил қышқылы; олардың тұздары және күрделі эфирлері, кг

21102

Лизин, глютамин қышқылы және олардың тұздары; төрттік тұздар және аммоний гидроксиді; фосфоаминолипидтер; амидтер, олардың туындылары мен тұздары, кг

21103

Басқа топтамаларға енгізілмеген лактондар; конденсацияланбаған пиразольды сақинадан, пирамидинді сақинадан, пиперазинді сақинадан, конденсацияланбаған триазинді сақинадан немесе конденсацияланбаған сақиналардың фенотиазинді жүйесінен тұратын азоттың гетероатомдары ғана бар гетероциклды қосылыстар; нуклеиндік қышқылдар және олардың тұздары; гидантоин және оның туындылары, кг

21104

Басқа топтамаларға енгізілмеген химиялық таза қанттар, басқа топтамаларға енгізілмеген жай және күрделі қант эфирлері және олардың тұздары, кг

21105

Провитаминдер, витаминдер және гармондар; өсімдік гликозидтері, алкалоидтері, олардың тұздары; антибиотиктер, кг

21106

Бездер және өзге де органдар, олардың сығындылары және басқа топтамаларға енгізілмеген адам немесе жануар ағзасындағы өзге де заттар, кг

21201

Дәрі-дәрмектер, мың теңге

21202

Өзге де фармацевтикалық препараттар, мың теңге

22

Резеңке және пластмасса бұйымдарын өндіру

22193

Резеңкеден жасалған құбырлар, түтіктер, жең және шлангілер (эбониттен басқа), кг

221940500

Резеңкеден жасалған конвейерлік таспалар, кг

22212

Пластмассадан жасалған құбырлар, түтіктер, жең мен шлангілер және олардың фитингтері, кг

22213

Пластмассадан жасалған тақтайлар, табақтар, пленка, фольга және кесінділер арматураланбаған немесе өзге  материалдармен араласпаған, кг

222314

Пластмассадан жасалған есіктер, терезелер, есік қораптары және терезе жақтаулары, есікке арналған босаға, терезе қақпағы, терезе жапқыш және соған ұқсас бұйымдар мен олардың бөлшектері, кг

23

Өзге де металл емес минералды өнімдерді өндіру

232012370

Қыштан құйылған отқа төзімді кірпіштер, блоктар, қыштан құйылған отқа төзімді тақтайлар және соған ұқсас құрамында 50% массасынан асатын глиноземі (Al2O3), кремнеземі (SiO2) бар бұйымдар, олардың өзге де қоспалары немесе қосылыстары, тонна

232012900

Отқа төзімді кірпіштер, блоктар, тақтайлар және соған ұқсас отқа төзімді қыштан құйылған өзге де бұйымдар, тонна

23311

Қыш тақталар және тақтайшалар, шаршы метр

233211100

Қыштан құйылған отқа төзімсіз құрылыс кірпіштері, кремнеземдік тасты ұннан немесе диатомитті топырақтан жасалған бұйымдардан басқа, мың текше метр

234111300

Фарфордан жасалған асхана және ас үй ыдыстары, кг

23511

Цемент, мың тонна

23521

Сөндiрiлген, сөндiрiлмеген және гидравликалық әк, тонна

236112

Цементтен, бетоннан немесе жасанды тастан жасалған құрылысқа арналған, соның ішінде азаматтық, құрама конструкция элементтері, тонна

23612

Бетоннан жасалған құрама құрылыс конструкциялары, тонна

236210510

Ғанышкартон, шаршы метр

23631

Тауарлы бетон, тонна

23641

Құрылыс ерітінділері, тонна

236512300

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшықтары, синтетикалық талшықтар қосылған табақтар, панельдер, тақтайшалар және соған ұқсас бұйымдар, шаршы метр

236512500

Асбестоцементтен, фиброцементтен жасалған, целлюлоза талшықтары, өсімдік талшықтары, синтетикалық полимерлер, шыны талшық, синтетикалық талшықтар қосылған құбырлар, түтіктер және олардың фитингтері, тонна

239912530

Асфальттан немесе соған ұқсас материалдардан жасалған шатырлық немесе қаптамалық бұйымдар, орамда, мың шаршы метр

24

Металлургия өнеркәсібі

241012200

Феррохром, тонна

241012430

Ферросилиций, тонна

241012450

Ферросиликомарганец, тонна

241012530

Ферросиликохром, тонна

241031100

Мырыштандырылған илек, тонна

241051100

Ақ қаңылтыр және қалайыланған жаймалық илек, тонна

244110320

Тазартылған  күміс, кг

244110390

Өңделмеген өзге де күміс, кг

244120310

Ұнтақ түріндегі алтын, кг

244120320

Тазартылған алтын, кг

244120390

Өңделмеген өзге де алтын, кг

244211

Өңделмеген алюминий, тонна

244312

Өңделмеген мырыш, тонна

244413300

Өңделмеген, легірленбеген тазартылған мыс, тонна

25

Машиналар мен жабдықтардан басқа дайын металл бұйымдарын өндіру

25111

Құрама құрылыс металл конструкциялары, тонна

252111

Электр қыздырғыштарынсыз қара металдан жасалған, орталық жылу жүйесіне арналған радиаторлар, тонна

252112

Ыстық су немесе төмен қысымды бу өндiрiсіне арналған орталық жылу жүйесінің қазандықтары, дана

252911310

Мұнай және мұнай өнімдеріне арналған резервуарлар, дана

259911100

Қара металдан жасалған раковиналар мен жуғыштар, мың дана

26

Компьютерлер, электрондық және оптикалық бұйымдарды өндіру

262013

Бір корпустың құрамында, ең құрғанда, орталық процессор және кіріс, шығыс құрылғысы бар, құрама немесе жеке блоктарына орналастырылған есептеуіш цифрлық машиналар, дана

26402

Радиохабары қабылдағыштармен, дыбыс-, бейне жазбалар немесе бейнелерді жаңғыртуға арналған аппаратуралармен бiрiккен немесе бірікпеген телевизиялық қабылдағыштар, дана

264032

Магнитофондар мен өзге де дыбыс жазатын аппаратуралар, дана

265152300

Сұйықтық шығынын немесе деңгейін өлшеуге арналған электрондық приборлар, дана

265163500

Сұйықтық санауыштар (калибрлейтінді қоса), дана

265163700

Электрэнергия санауыштары (калибрлейтінді қоса), дана

27

Электр жабдықтарын өндіру

27114

Электр трансформаторлар, мың кВа

272021

Поршеньдік қозғалтқыштарды шығаруға арналған қорғасын-қышқылды электр аккумуляторлар, дана

275113300

Құрғақ кір сыйымдылығы 10 кг аспайтын, толық автоматталған кір жуатын машиналар, дана

27905

Электр конденсаторлар, дана

28

Басқа топтамаларға енгізілмеген машиналар мен жабдықтар өндіру

281314

Сұйықты айдауға арналған орталықтан тепкіш сорғылар; өзге де сорғылар, дана

28151

Шарикті немесе аунақша мойынтіректер, тонна

28302

Ауыл және орман шаруашылығына арналған өзге де тракторлар, дана

283031

Соқалар, дана

283059

Басқа топтамаларға енгізілмеген жинайтын машиналар мен бастырғыштар, дана

28921

Кен өндіру өнеркәсібіне арналған машиналар, дана

28931

Тамақ өнімдерін, сусындарды және темекі бұйымдарын өңдеуге арналған жабдық, оның бөліктерінен басқа, дана

289422300

Сыйымдылығы 10 кг астам, тұрмыс қажетіне немесе кір жуатын мекемелерге арналған кір жуатын машиналар, дана

289422400

Жуылған кірді сығуға арналған машина, дана

29

Автокөлік құралдарын, трейлерлер және жартылай тіркемелерді өндіру

29102

Жолаушыларға арналған жеңіл автомобильдер, дана

29103

Он және одан көп адам тасымалдайтын автомобильдер, дана

29104

Жүк тасымалдайтын автомобильдер, дана

29105

Арнайы және жабдықтандырылған автомобильдер, дана

29202

Тіркемелер және жартылай тіркемелер; контейнерлер, дана

30

Басқа көлік құралдарын өндіру

30202

Өздігінен жүретін темір жол вагондары және трамвай вагондары, автомотристер және автодрезиналар, жөндеу мен техникалық қызмет көрсетуге арналған көлік құралдарынан басқа, дана

30203

Өзге де жылжымалы құрам, дана

31

Жиһаз өндіру

310011

Арнайы отыруға арналған қаңқасы негізінен металдан жасалған жиһаздар, дана

310012

Отыруға арналған қаңқасы негізінен ағаштан жасалған жиһаздар, дана

310112

Ағаштан жасалған кеңсе жиһазы, дана

31021

Ас үй жиһазы, дана

310912350

Ағаштан жасалған керуеттер, дана

310912500

Ас бөлме және қонақ бөлмеге арналған ағаштан жасалған жиһаз, дана

D

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35

Электрмен жабдықтау, газ, бу беру және ауа баптау

35111

Электр энергиясы, мың кВт.сағ

353011100

Жылу энергиясы, мың Гкал

Қазақстан Республикасы   
Статистика агенттігі төрағасының
2013 жылғы 7 тамыздағы   
№ 177 бұйрығына       
8-қосымша          

«Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы
есебі» жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық
нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (коды 0321101, индексі 1-Ө,
кезеңділігі айлық)

      1. Осы «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0321101, индексі 1-Ө, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыру жөніндегі нұсқаулық (бұдан әрі - Нұсқаулық) «Мемлекеттік статистика туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12-бабының 7) тармақшасына сәйкес әзірленді және «Кәсіпорынның өнім (тауар, қызмет) өндіру және жөнелту туралы есебі» (коды 0321101, индексі 1-Ө, кезеңділігі айлық) жалпымемлекеттік статистикалық байқауының статистикалық нысанын толтыруды нақтылайды.
      2. Келесі анықтамалар осы статистикалық нысанды толтыру мақсатында қолданылады:
      1) аяқталмаған өндіріс – ол кәсіпорынның жекелеген құрылымдық бөлімшелерінде дайындалып, аяқталмаған өнім;
      2) дайын өнім қалдықтары – ол дайындаушы-кәсіпорынның қоймалардағы барлық өнімдер түрлерінің қалдықтары;
      3) жөнелтілген өнім көлемі – ол есепті кезеңде тұтынушыларға нақты жөнелтілген (тапсырушыға сол жерде акт бойынша берілген өнімді қоса) өнімнің, кәсіпорынның есепшотына түскен немесе түспегеніне қарамастан, тапсырушымен қабылданған және анықтаған ретте сенiм хаттармен және рұқсатнамалармен ресiмделген, iстелiнген өнеркәсіптік сипаттағы жұмыстар және қызметтердің құны;
      4) зауытішілік айналым – ол кәсіпорындармен жеке меншік өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына пайдаланатын заттай және құндық көріністердегі өндірілген дайын өнімдер және жартылай фабрикаттар (осы кәсіпорынның негізгі құралдарының құрамына жататын өнімдерден басқа);
      5) заттай көріністегі өнеркәсіптің өнім өндірісі – өнімнің жалпы шығарылымы, яғни осы кәсіпорынның ішінде (зауытішілік айналым) өнеркәсіптік-өндірістік мұқтаждықтарына жұмсалған және өңделме шикізаттан өндірілген өнім есепке алынған шығарылымы;
      6) мемлекеттік сатып алу – мемлекеттiк сатып алу – жеке тұлғалардан еңбек шарттары бойынша не кәсiпкерлiк қызмет субъектiлерi болып табылмайтын жеке тұлғалардан өтемдi қызмет көрсету шарттары бойынша, мемлекеттiк тапсырманы орындау шеңберінде сатып алынатын қызметтердi, сондай-ақ жарналар (салымдар) енгiзудi, оның iшiнде жаңадан құрылатын заңды тұлғалардың жарғылық капиталына жарналар (салымдар) енгiзудi қоспағанда, Мемлекеттік сатып алу туралы Заңда, сондай-ақ Қазақстан Республикасының азаматтық заңнамасында белгiленген тәртіппен жүзеге асырылатын, тапсырыс берушінiң жұмыс iстеуiн, сондай-ақ мемлекеттiк функцияларды не жарғылық қызметiн орындауын қамтамасыз ету үшiн қажеттi тауарларды, жұмыстарды, көрсетілетін қызметтердi тапсырыс берушілердiң ақылы негiзде сатып алуы;
      7) өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі (тауар шығарылымы) – өзінің күрделі құрылыс тараптарына және өнеркәсіп емес бөлімшелерге өткізуге немесе өзінің қызметкерлеріне еңбек ақы есебінде беруге, сондай-ақ тапсырыс бойынша орындалған өндірістік сипаттағы жұмыстар мен қызметтерге арналған кәсіпорындардың өзі шығарған (өз шикізаты және материалдарымен қатар, тапсырыс берушінің шикізаты және материалдарынан дайындалған), барлық дайын бұйымдардың (өнімдердің), жартылай фабрикаттардың құны;
      8) өңделме шикізат – тапсырыс берушіге тиесілі басқа кәсіпорындарға одан өнім өндіру үшін өнеркәсіптік өңдеуге берілген шикізаты.
      3. Есеп респонденттің нақты тұрғылықты жері бойынша тапсырылады.
      Егер әртүрлi елдi-мекенде орналасқан бірнеше цехтар болса, онда 1-бөлімде өнеркәсіпті өнім көлемі қай елдi мекенде ең көп өндірілсе, сол жерді көрсету қажет.
      Өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемі қосылған құн салығынсыз, акциздерсіз, зауытішілік айналымсыз, аяқталмаған өндіріссіз және өңделме шикізатсыз ағымдағы жылы қолданыста болған кәсіпорындардың нақты босату бағасымен анықталады.
      Өңделме шикізаттан дайындалған өнім (2-бөлімнің 1-бағаны), өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлеміне өңдеу құны бойынша, яғни өңделме шикізаттың құнын есепке алусыз енгізіледі.
      Басқа кәсiпорындарға өңдеуге тапсырылған шикiзаттың құнын (2-бөлімнің 6-бағаны) өз өнімдерін басқа кәсiпорындарға өнеркәсiптік өңдеуге арналған және одан өнім шығару үшін (өңделме шикiзат ретiнде) берген өнеркәсiп кәсiпорындары толтырады.
      Өз мұқтаждықтарына пайдаланылған өнімдер құнын (2-бөлімнің 3-бағаны және 3-бөлімнің 4-бағаны) оның өзiндiк құны бойынша көрсету керек. Бұл, 2-бөлімнің 3-бағанында және 3-бөлімнің 4-бағандағы электр энергиясы, жылу энергиясы және көмiр үшін, тек қана осы өнім түрлерін өндіруге жұмсалған электр энергиясы, жылу энергиясы мен көмірдің құны көрсетіледі.
      Өңделме шикізатынан өндірілген өнімдер құны (3-бөлімнің 6-бағаны) тапсырыс беруші-кәсіпорынның өткізу бағасы бойынша көрсетіледі. Өткізу бағасы болмаған жағдайда өнім құның статистика органының қызметкерімен бірге өңір бойынша өнім бiрлiгiнің орташа бағасы негізінде көрсету керек. Егер өңір бойынша орташа баға болмаса, республика бойынша орташа бағаны есепке қабылдау керек.
      3-бөлімнің 1, 8 бағандарында жалпы шығарылым, яғни кәсіпорындардың өз мұқтаждықтарына пайдаланған өнімді есепке алумен шығарылым көрсетіледі.
      3-бөлімнің 2 бағанында өнімінің тауарлық шығарылым құны, өңделме шикізаттан өндірілген өнім құнымен бірге көрсетіледі.
      Жөнелтілген өнім көлемі дайындаушы–кәсіпорынның қоймасында меншiктi өндiрiс дайын өнім қалдықтарының өзгеру шамасына өндірілген өнім (тауар, қызмет) көлемінен ерекшеленеді.
      Өткен жылғы тиісті айындағы заттай көріністегі өнім өндірісі (3-бөлімнің 8-бағаны) мына жағдайларда толтырылады:
      кәсіпорында құрылымдық өзгерістер болған жағдайда;
      өнеркәсіп өнімінің статистикалық жіктеуішінде ішінара өзгеріс болған жағдайда.
      Өндірілген өнім көлеміне жататын өнеркәсіптік сипаттағы қызметтерге:
      басқа кәсіпорындармен дайындалған бұйымдарды толық дайындауға дейін жеткізу жөніндегі материалдарды, бөлшектер мен тораптарды жартылай өңдеу бойынша жекелеген операциялар (мысалы, тақтай, әйнек, қағаз, сымдарды стандартты көлемдегі бұйымдарға кесу, тегістеу, мырышпен қаптау, қалыптау және тағы басқа);
      жабдықтарды, көлік құралдарын, механизмдерді, аспаптарды және басқа өнімдерді жөндеу, жаңғырту және техникалық қызмет көрсету;
      мұнай және газ өндірумен байланысты қызметтер: бағытталған бұрғылау және қайта бұрғылау, қайтымды-ілгерілемелі бұрғылау, бұрғы мұнарасын салу, оны жөндеу және бөлектеу, мұнай және газ ұңғымаларының жағалау құбырларын цементтеу, ұңғымаларды тартып шығару, бітеу, жою және тағы басқа;
      өңделме шикізатты қайта өңдеу бойынша жұмыстар (мұнай өндіруші кәсіпорындардағы мұнай; полиграфия өнеркәсібіндегі баспа; қант алу үшін қант құрағын, қант қызылшасын қайта өңдеу; металл сынықтарынан түсті металдар алу және тағы басқа);
      электр энергиясын, газ тәріздес отынды құбырлармен тарату бойынша (магистральдық құбырлардан басқа), су, ыстық су және бумен жабдықтау қызметтері жатады. Бұл орайда, электр энергиясы, жылу энергиясы, су және газдың құнын қоспағандағы қызмет көрсету көлеміне тек «таза қызмет көрсету» (электр энергиясын беру, сату бойынша, электр энергиясын тарату бойынша, бумен және ыстық сумен жабдықтау бойынша, суды жинау және шығару бойынша, суды тазалау бойынша, суды тарату бойынша, газ тәріздес (құбырлық) отынды тарату және сату бойынша қызметтер) енгізілетінін ескеру қажет.
      4. Осы нысанды тапсыру қағаз тасығышта және электронды форматта жүзеге асырылады. Нысанды электронды форматта толтыру Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Интернет-ресурсының (www.stat.gov.kz) «On-line есептер» бөлімінде орналастырылған бағдарламалық қамтамасыз етуді пайдалану арқылы іске асырылады.
      5. Арифметикалық-логикалық бақылау:
      1) 2-бөлім «ҚҚС1-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өндірілген өнімдер және көрсетілген қызметтер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5, 6 бағандар > 0.
      2) 3-бөлім «Заттай көріністегі өнім өндірісі және құндық көріністегі өндірілген өнім көлемі»:
      1 баған > 3 бағаннан; 1 баған > 5 бағаннан;
      1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 бағандар > 0.
      3) 2-бөлімнің 1-бағанының ЭҚЖС бойынша қызмет түрінің коды 4 белгісіне дейін > 3 бөлімнің 2 бағанындағы ЭҚЖС бойынша қызмет түрінің коды бірінші 4 белгісіне дейін өнім түрлерінің сомасына.
      4) 5-бөлім «ҚҚС-сыз және акциздерсіз кәсіпорынның қолданыстағы бағасымен өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі» және 6 бөлім «Заттай көріністегі өзі өндірген жөнелтілген өнімдер көлемі»:
      1 баған > 2 бағаннан;
      2 баған > 3, 4 бағандарына.

__________________________
1Қосылған құн салығы
__________________________
2Экономикалық қызмет түрлерінің номенклатурасы (5-таңбалы ЭҚЖЖ)

Қазақстан Республикасы    
Статистика агенттігі төрағасының
2013 жылғы 7 тамыздағы    
№ 177 бұйрығына       
9-қосымша          

Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің күші жойылған
бұйрықтарының тізбесі

      1. «Өнеркәсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 18 тамыздағы № 223 бұйрығының (нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 6489 болып тіркелген, 2011 жылғы 17 мамырдағы № 200-201 (26603), 2011 жылғы 18 мамырдағы № 202-205 (26607), 2011 жылғы 19 мамырдағы 206 (26608) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған) күші жойылды деп танылсын.
      2. «Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының кейбір бұйрықтарына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігінің міндетін атқарушының 2011 жылғы 2 тамыздағы № 209 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7159 болып тіркелген, 2012 жылғы 5 мамырдағы № 210-215 (27289) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).
      3. Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 18 тамыздағы № 223 «Өнеркәсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі Төрағасының 2011 жылғы 23 тамыздағы № 243 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7268 болып тіркелген, 2012 жылғы 5 мамырдағы № 210-215 (27289) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).
      4. «Өнеркәсіп статистикасы бойынша жалпымемлекеттік статистикалық байқаулардың статистикалық нысандары мен оларды толтыру жөніндегі нұсқаулықтарды бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2010 жылғы 18 тамыздағы № 223 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Статистика агенттігі төрағасының міндетін атқарушының 2012 жылғы 28 маусымдағы № 153 бұйрығы (Нормативтік құқықтық актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде № 7826 болып тіркелген, 2013 жылғы 6 наурызда № 81 (28020) «Егемен Қазақстан» газетінде жарияланған).